Dialyseverpleegkundige

Dialyseverpleegkundige

Verpleegkundige vervolgopleiding

Randvoorwaarden toelating

  • Voor het volgen van de vervolgopleiding dialyseverpleegkundige is het een voorwaarde een dienstverband van 32 uur te hebben.
  • Voorafgaande aan de verpleegkundige vervolgopleiding dient in overleg met de leidinggevende een bepaalde periode (minimaal twee weken) voorgewerkt te worden.
  • Duur van de verpleegkundige vervolgopleiding tot dialyseverpleegkundige bedraagt 13 tot 15 maanden, dit is afhankelijk van het dienstverband.
  • Het theoretische gedeelte van de vervolgopleiding dialyseverpleegkundige wordt gevolgd aan de Radboud Health Academy te Nijmegen.
Zie ook: algemene toelatingsvoorwaarden

Functie dialyseverpleegkundige

Op het gebied van de dialyseverpleging heeft de verpleegkundige in hoofdzaak te maken met patiënten met een chronische nierfunctiestoornis. Daarnaast bestaat er ook een kleine groep zorgvragers met een acuut nierfalen. Het gevolg van een nierfunctiestoornis is onder andere dat de patiënt zijn afvalstoffen niet kan uitscheiden en de water- en zouthuishouding ontregeld raken. Wanneer de nierfunctie uitvalt, tijdelijk of blijvend, moet deze door middel van een nierfunctie vervangende behandeling worden overgenomen. Blijft de behandeling uit, dan ontstaat een levensbedreigende situatie en kan de patiënt overlijden.Tot de nierfunctie vervangende behandelingen worden gerekend: hemodialyse, peritoneaal dialyse, filtertechnieken. Ook niertransplantatie valt hier in principe onder.

De functie van dialyseverpleegkundige wordt gekenmerkt door een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig handelen. De behandeling gebeurt vrijwel altijd zonder de aanwezigheid van een medisch specialist. De dialyseverpleegkundige neemt zelfstandig diagnostische en therapeutische beslissingen. Zo nodig wordt de medisch specialist geconsulteerd.
Communicatie met alle bij de behandeling betrokken disciplines is noodzakelijk voor een optimale zorgverlening. De dialyseverpleegkundige vormt samen met de nefroloog de kern van het behandelend team, en coördineert de zorg gegeven door de diverse disciplines. De nefroloog is eindverantwoordelijk voor het medisch behandelzorgplan. Dit behandelend team bestaat verder uit maatschappelijk werkenden, diëtisten, chirurgen, radiologen en medisch technici.
De dialyseverpleegkundige dient te beschikken over adequate kennis en vaardigheden op dialyseverpleegkundig gebied. Daarnaast ook op instrumenteel-technisch, administratief, didactisch, agogisch en organisatorisch gebied. Zodoende kan de dialyseverpleegkundige op verantwoorde en professionele wijze zorg verlenen aan de dialysepatiënten.

Dialyse verpleegkunde vindt plaats in:
  • intramurale settings (algemene - en academische ziekenhuizen, zelfstandige dialysecentra)
  • extramurale settings (thuisdialyse)
  • semimurale settings (hoteldialyse, vakantiedialysecentra)
Bij de nierfunctie-vervangende behandeling bestaan naast (ambulante) chronische en acute hemodialyse, de peritoneaal dialyse en de filtertechnieken.
Het behandelen van kinderen met nierfunctie-vervangende therapie vindt over het algemeen in speciale kinderdialysecentra plaats.

De dialyseverpleegkundige gaat meestal een langdurige zorgrelatie aan met de dialysepatiënt en diens naasten. De patiënten hebben een grote verscheidenheid aan zorgvragen en verpleegproblemen, op zowel somatisch als psycho-sociaal vlak. De dialyseverpleegkundige is werkzaam in situaties met een hoge complexiteit. De toestand van de patiënt is vaak onvoorspelbaar. Vaak is er sprake van meerdere, tegelijkertijd aanwezige ziektebeelden en eventueel ook onbekende symptomen. Daarmee is de zorgvraag niet altijd duidelijk. De zorg voor de patiënt met een nierfunctiestoornis vereist verpleegkundigen die kunnen omgaan met snelle en onvoorspelbare veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt. Daarnaast levert de dialyseverpleegkundige een bijdrage op het gebied van verpleegkundige en medisch-technische ontwikkelingen. Zij neemt daartoe deel aan onderzoek op het gebied van de dialyseontwikkelingen.

Verder draagt de dialyseverpleegkundige verantwoordelijkheid in het overdragen van kennis en vaardigheden aan patiënten en hun naasten. Deze leren de behandeling zelfstandig uit te voeren en zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Tenslotte begeleidt de dialyseverpleegkundige de collega verpleegkundigen in opleiding. In het kader van de multidisciplinaire behandeling van de patiënt worden ook medewerkers van andere verpleegafdelingen of disciplines begeleid.

Laatst bijgewerkt op: 16-04-2018

Deel deze pagina: