divers

Kaakchirurgie - uitleg met betrekking tot het vakgebied


naar Kaakchirurgie

Vakgebied

Het vakgebied bestaat uit een aantal deelgebieden die hieronder afzonderlijk besproken worden.
Er is tevens halitosespreekuur voor mensen met een slechte adem.

Dento alveolaire chirurgie

Dit zijn ingrepen die direct verband houden met de tanden en de kiezen en de daarmee samenhangende botstructuur en slijmvliezen. Bekende voorbeelden hiervan zijn het verwijderen van de verstandskies, een wortelpunt operatie of apexresectie, het behandelen van abcessen (ontstekingen) en de tandvleeschirurgie.

Traumatologie

Dit betreft de diagnostiek en behandelingen van kleine tot en met ernstige
verwondingen in het hoofd/halsgebied. Het gaat om zowel de fracturen (breuken) van alle beenderen van het gelaat, als de behandelingen van de verwondingen van de huid, spieren, speekselklieren en zenuwen in en rondom het gelaat en halsgebied.

Oral medicine

Dit onderdeel betreft de ziekten of afwijkingen van de slijmvliezen in de mond en de huid van het gelaat. De kaakchirurg verzorgt zowel de diagnostiek als de behandeling van deze afwijkingen. Op dit gebied bestaat er een nauwe samenwerking met de dermatologen.

Speekselklierafwijkingen

De afwijkingen met betrekking tot de speekselproductie als gevolg van een algemene ziekte of door obstructie via een speekselsteen, ontstekingen, als ook de goed en kwaadaardige tumoren (gezwellen) worden gediagnosticeerd en chirurgisch behandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van laboratorium (bloed) onderzoek, CT-scan, Echo, MRI en speekselklierscan. Waarnodig wordt ook sialografie (onderzoek van de speekselklier met contrastvloeistof) verricht. In voorkomende gevallen bestaat een samenwerking met de internist, de kinderarts of de bacterioloog.

Orthognatische chirurgie

Dit is het vakgebied dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van groei en ontwikkelingsstoornissen van het schedelskelet. Dit al of niet in samenhang met de daarbij behorende afwijkingen van de zachte weefsels. Als gevolg van groei en ontwikkelingsstoornis komt het vaak voor dat de tandbogen niet goed op elkaar passen of zit er tussen de boven- en onderkaak een afwijking. Als gevolg hiervan kan een afwijkende gelaatsvorm ontstaan. De chirurgische behandeling vindt altijd plaats in samenwerking en nauw overleg met de orthodontist. Zo nodig worden ook de daarbij behorende afwijkende spier- en huiddeformaties gecorrigeerd. Indien daartoe aanleiding bestaat gebeurt dit in samenwerking met de plastisch chirurg.

Implantologie

De implantologie is het vakgebied dat zich richt op het plaatsen van implantaten om een adequate en goed functionerende vervanging te verkrijgen van n, meerdere of alle verloren gegane gebitselementen. Het betreft dus zowel de implantologische behandeling van de tandeloze patiënt als de patiënt die één of meerdere tanden en/of kiezen mist.
Als gevolg van het verlies van n, meerdere of alle tanden en kiezen, slinkt het kaakbot waarin de gebitselementen vast zaten. Bij een volledig tandeloze patiënt leidt dat vaak tot klachten van de gebitsprothese. De gebitsprothese zit dan los in de mond. Afhankelijk van de hoeveelheid verloren gegaan bot kan direct worden overgegaan tot het plaatsen van implantaten of moet er eerst een bottransplantaat worden uitgevoerd.
Een dergelijk verlies van bot kan ook optreden na verlies van één of enkele gebitselementen. Ook dan moet het geslonken kaakbot in eerste instantie worden opgevuld alvorens het implantaat geplaatst kan worden. De vorm van chirurgie, waarbij het kaakbot opnieuw wordt opgebouwd met ander bot heet: pre-implantologische chirurgie. Hierbij kan bot op verschillende plaatsen “geoogst” worden. Dit kan zowel uit het bekken, uit het bovenste deel van het onderbeen en uit de onder-, of bovenkaak.
In sommige gevallen heeft het slinken van het kaakbot ook gevolgen voor de hoeveelheid en vorm van het slijmvlies, zodat ook soms een slijmvliestransplantatie-chirurgie dient plaats te vinden.

Afhankelijk van de uitgebreidheid vinden deze hierboven beschreven operaties onder narcose of onder plaatselijke verdoving plaats. Indien geen bottransplantaat nodig is, kan direct overgegaan worden tot het plaatsen van implantaten. Het plaatsen van implantaten is een chirurgische behandeling die veel kennis vereist. Kennis van zowel de chirurgie van het bot als de slijmvliezen, maar ook van de esthetische chirurgie indien het handelt om implantaten in het zichtbare gebied. Indien het ingewikkelde behandelingen betreft, wordt de patiënt altijd gezien op een spreekuur samen met de tandarts/prothetist. Wat betreft de tandheelkundige behandeling na het plaatsen van de implantaten, wordt de patiënt altijd terugverwezen naar zijn eigen tandarts. Deze kan vervolgens zorgdragen voor het maken van de gebitsprothese ('klikprothese') of de noodzakelijke kronen.

Kaakgewrichtsproblemen

Er zijn vele oorzaken en omstandigheden, die kunnen leiden tot verschillende vormen van kaakgewrichtsproblemen. Dit betreft een breed scala van klachten en functiebelemmering. De taak van de kaakchirurg is de oorzaak op te sporen door het stellen van vragen (anamnese), onderzoek en het maken van speciale röntgenfoto's, zonodig aangevuld met CT-scan en MRI-scan. Soms wordt de patiënt op basis van de bevindingen verwezen voor fysiotherapeutische behandeling. Het betreft dan een fysiotherapeut die een speciale training en opleiding heeft gehad om deze behandelingen uit te voeren. Soms kan besloten worden tot een kijkoperatie in het kaakgewricht (arthroscopie). Bij een dergelijke kijkoperatie, kan ook een beperkte vorm van chirurgie geschieden. De zogenaamde open gewrichtschirurgie (een operatie waarbij door de huid heen naar het gewricht toe wordt gewerkt) vindt slechts zelden plaats. In die gevallen, waarbij vermoed wordt dat de tand-, en kaakrelatie een oorzaak zouden kunnen zijn voor de kaakgewrichtsklachten, wordt besloten de patiënt te zien, samen met de tandarts/prothetist, op een speciaal spreekuur.

Slaapstoornissen

Slaapstoornissen zijn afwijkingen waarbij het slaapritme van de patiënt verstoord is. Een vorm van een slaapstoornis vormt het snurken. De diagnostiek vindt plaats in samenwerking met de longartsen en KNO-artsen. De behandeling betreft bij het snurken in de meeste gevallen een speciaal apparaat dat door de tandarts/dormoloog vervaardigd wordt. Indien dit niet tot resultaat leidt, zijn andere technieken nodig, waarbij een speciaal ademhalingsapparaat tot de mogelijkheden behoort of een eventuele kaakchirurgische operatie.
Zie: www.slaapcentrum.slingeland.nl

Huidtumoren

Dit betreft zowel de goedaardige als de kwaadaardige aandoeningen van de huid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de dermatologen.

Esthetische chirurgie

Esthetische chirurgie betreft de chirurgische correctie van die afwijkingen die worden ervaren als afwijkend van de algemeen aanvaarde norm. De kaakchirurg beheerst in principe alle kennis en technieken in verband met de esthetische chirurgie. De vaardigheden worden dan ook gebruikt om de afwijkingen in het gelaat van zowel de benige structuren als de huid zo fraai mogelijk te corrigeren. Esthetische chirurgie in de vorm van cosmetische chirurgie wordt verricht door de plastisch chirurg.

Zwellingen in het hoofd/halsgebied

Het hoofd/halsgebied is opgebouwd uit vele weefselsoorten die in een ingewikkelde samenhang en relatie met elkaar staan. Vanuit al deze weefsels kan zich een zwelling ontwikkelen. Dit betreft zowel een zwelling op basis van ontsteking, algemeen ziekteproces, ontwikkelingsafwijking, goed en kwaadaardige tumoren. De diagnostiek gebeurt of alleen door de kaakchirurg en waar nodig samen met de internist, chirurg, kinderarts of KNO-arts. De chirurgische behandeling gebeurt meestal door de kaakchirurg.

Maligniteiten

Kwaadaardige tumoren behoeven een multidisciplinaire aanpak. De diagnostiek gebeurt in samenwerking met onder andere de dermatoloog, internist, KNO-arts, neuroloog of kinderarts. De chirurgische behandeling kan in het Slingeland Ziekenhuis plaatsvinden door de kaakchirurg. Is de tumor echter van een te grote omvang, dan wordt de patiënt verwezen naar een centrum voor hoofd/halsoncologie. Met verschillende centra bestaat een nauwe samenwerking. De langdurige nacontrole kan in het Slingeland Ziekenhuis geschieden.

Laatst bijgewerkt op: 08-01-2019

Deel deze pagina: