Geriatrie
Patiéntenfolders

Geriatrie


Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie richt zich op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het dan om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriater werkt in een multidisciplinair team, met onder andere een gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog en zo nodig ook een diëtist en ergotherapeut.
De klinisch geriater werkt vanuit een holistisch perspectief: de mens wordt in zijn geheel benaderd, er wordt niet alleen naar de ziekte of beperking gekeken. Lichaam, geest en emotie horen bij elkaar, verstoring op één van deze gebieden heeft ook invloed op een ander gebied.
De polikliniek Geriatrie is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Herstel en behoud van zelfredzaamheid

In de benaderingswijze van de patiënt wordt rekening gehouden met kwetsbaarheid en belastbaarheid. De nadruk ligt op herstel of behoud van zelfredzaamheid. Kwaliteit van leven staat centraal. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
 • snelle achteruitgang in het dagelijks functioneren, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak  (onrust, incontinentie);
 • mobiliteitsproblemen en vallen;
 • geheugenproblematiek;
 • plotselinge verwardheid (delier);
 • somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek;
 • sterke verslechtering van al bekende problemen en een (dreigende) ontsporing in de thuissituatie;
 • preoperatief onderzoek en beoordeling van de belastbaarheid;
 • polyfarmacie, beoordeling van het medicijngebruik en aanpassing hiervan, zodat er zo weinig mogelijk bijwerkingen ontstaan;
 • het coördineren van het aantal ziekenhuisbezoeken bij andere specialisten en dit zonodig beperken.
 Het bezoek aan de geriater is bedoeld om in zo kort mogelijke tijd een diagnose te stellen waarbij de lichamelijke, geestelijke en sociale toestand en functies van de patiënt in onderlinge samenhang worden bekeken.

De specialisten

Klinisch geriaters zijn medisch specialisten die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van ouderen. Aandachtsgebieden zijn: geheugenstoornissen (ook op jonge leeftijd), vallen, geriatrische traumatologie, (niet motore verschijnselen bij) ziekte van Parkinson, palliatieve zorg, psychiatrie, SCEN.
 
THF_Tamara Bongers- geriater-15X225
mevr. dr. T.N. Tamara Bongers
klinisch geriater (BIGnr. 69911934101)
 
mevr. Karlietis
mevr. M.H.J. Karlietis
klinisch geriater (BIGnr. 69046625901)

mevrouw Middeljans-Tijssen, geriater
mevr.
C.W. Middeljans-Tijssen
klinisch geriater (BIGnr. 79050466901)

mevrouw G. Spronk, geriater
mevr.
G.S. Spronk
klinisch geriater (BIGnr. 49045189301)

mevr. Vriens, geriater
mevr.
M.T.S. Vriens
klinisch geriater (BIGnr. 9024695901)


mevr. S. Wolst
klinisch geriater (BIGnr. 09912513301)

Verpleegkundig specialist

M. Kaemingk
Mevr. M. Kaemingk 
Verpleegkundig specialist Geriatrie (BIGnr. 19019070830)

Een afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken kan dat persoonlijk aan de balie van de polikliniek geriatrie (route 116) of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 94 04. Dit geldt ook voor het maken van eventuele vervolgafspraken.

Meenemen

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek vragen wij u de volgende zaken mee te nemen:
 • De verwijsbrief van uw huisarts als u deze heeft gekregen (deze wordt meestal door uw huisarts al digitaal verstuurd naar de poli);
 • Een afsprakenkaartje voorzien van een sticker met uw correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
 • Ingevulde formulieren, als de polikliniek u deze vooraf heeft toegestuurd. 
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek. Wilt u ook een overzicht meebrengen van de middelen die u zelf heeft aangeschaft en niet op recept door een arts zijn voorgeschreven, zoals pijnstillers, vitaminetabletten en homeopathische middelen.
 • Uw (lees)bril, gehoorapparaat en uw loophulpmiddel (zoals rollator of stok).

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen.

MRSA bacterie
Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Verpleegkundig specialist

Patiënten worden soms ook door een verpleegkundig specialist gezien. De verpleegkundig specialist brengt de klachten in kaart, voert lichamelijk onderzoeken uit, kan de diagnose stellen, stelt een behandelplan op en regelt waar nodig vervolgonderzoek. Patiënten krijgen informatie over de behandeling en kunnen vragen stellen. Een verpleegkundig specialist is opgeleid om verpleegkundig en medisch onderzoek te doen en werkt (waar nodig) onder begeleiding van de geriater.

Onderzoeken en behandelingen

Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, zal nader onderzoek plaatsvinden. Daarbij kan het gaan om de volgende categorieën:

Polikliniek

Afhankelijk van de klachten waarmee u verwezen wordt, de complexiteit en de belastbaarheid, krijgt u een afspraak op de polikliniek Geriatrie, het Dagonderzoekscentrum Geriatrie, de Geheugenpolikliniek, de Valpolikliniek of voor preoperatief onderzoek.

Locatie

Voor alle afspraken kunt u zich melden bij de secretaresse van de polikliniek Geriatrie, Route 116 (begane grond).

Polikliniek Geriatrie

Naar de polikliniek Geriatrie worden patiënten verwezen met niet acute geriatrische problemen, waarvoor geen opname noodzakelijk is. Dit kunnen problemen op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied zijn. De klinisch geriater onderzoekt welke ziektebeelden er zijn, hoe de onderlinge samenhang is en beoordeelt welke stoornissen kunnen worden behandeld. Het is niet altijd mogelijk om alle ziekten te genezen. Belangrijk is dat u zich zo zelfstandig mogelijk kunt redden en dat u tevreden bent over de kwaliteit van uw leven.

Zie voor meer informatie: polikliniek Geriatrie

Dagonderzoekscentrum Geriatrie

Voor een aantal patiënten is het gangbare poliklinische bezoek ontoereikend of te belastend. Er is dan een tussenvorm nodig tussen opname in het ziekenhuis en een poliklinische behandeling. Het Dagonderzoekscentrum is bedoeld om in zo kort mogelijke tijd (zo mogelijk in één dag) een diagnose en behandeltraject vast te stellen. Tijdens de dagopname krijgt u in een dagdeel in één keer een uitgebreid programma van onderzoeken. U hoeft dus niet verschillende keren naar het ziekenhuis te komen voor onderzoek op de polikliniek of bezoeken aan diverse specialisten.
Zie voor meer informatie: Dagonderzoekscentrum 

Valpolikliniek

Patiënten van 65 jaar en ouder die recent voor de eerste keer zijn gevallen zonder duidelijke oorzaak of aanleiding en die in staat zijn naar het ziekenhuis te komen, worden door hun huisarts of specialist naar de Valpolikliniek verwezen. 
De Valpolikliniek heeft tot doel:
 • snelle analyse van recent ontstane neiging tot vallen;
 • het voorkomen van achteruitgang in het functioneren en de zelfredzaamheid
 • het voorkomen van angst om te vallen;
 • het voorkomen van een nieuwe val, botbreuken of ander letsel;
 • het opsporen en zonodig behandelen van osteoporose (botontkalking);
 • het behoud van de zelfstandigheid.
Zie voor meer informatie: Valkliniek 

Geheugenpolikliniek

De Geheugenpolikliniek is bedoeld voor onderzoeken bij mensen met geheugenproblemen. Er geldt geen leeftijdsgrens, dit betekent dat ook jonge(re) mensen kunnen worden onderzocht. Het eerste onderzoek duurt ongeveer 2 tot 3 uur, zonodig volgt aanvullend onderzoek op een later tijdstip. Vergeetachtigheid kan verschillende oorzaken hebben zoals overbelasting, depressie, delier, hersentumor en dementie. Het doel van de Geheugenpolikliniek is het onderzoeken van de oorzaak van geheugenklachten, het stellen van een diagnose in een vroeg stadium en het uitsluiten van lichamelijke of andere behandelbare oorzaken.

Zie voor meer informatie: Geheugenpolikliniek

Preoperatief onderzoek

Een specialist kan een patiënt die geopereerd moet worden verwijzen naar de polikliniek Geriatrie om een totaaloverzicht van de gezondheidssituatie te krijgen. Het doel van het onderzoek is om problemen vóór de operatie op te sporen en te behandelen. U zal daardoor de operatie en herstelfase zo goed mogelijk doorstaan en het ziekenhuis in een zo goed mogelijke conditie verlaten. Het kan ook zijn dat u veel bijkomende aandoeningen heeft waardoor het voor de specialist lastig kan zijn om af te wegen of een operatie in uw geval juist goed is of dat het misschien beter is om van de operatie af te zien. Door een totaaloverzicht van al uw relevante gezondheidsproblemen te maken kan de geriater meedenken met u, eventueel uw familie en de verwijzend specialist.
Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een arts-assistent of verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is opgeleid om verpleegkundig en medisch onderzoek te doen. Beiden werken onder begeleiding van een klinisch geriater.

Onderzoeken en behandelingen
Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, zal nader onderzoek plaatsvinden. Daarbij kan het gaan om:

 
Samenwerking binnen het Slingeland Ziekenhuis

De geriaters werken nauw samen met de neurologen voor patiënten met de ziekte van Parkinson, een complex ziektebeeld, waarbij allerlei symptomen zich kunnen voordoen.
De klinisch geriater kan betrokken worden bij de behandeling van kwetsbare ouderen die door andere specialisten in het ziekenhuis opgenomen zijn (medebehandeling). Bij de patiënten die opgenomen worden met een gebroken heup geldt dit altijd. En soms neemt de klinisch geriater de behandeling tijdens opname over (overname hoofdbehandelaarschap).
Het geriatrieteam, dat betrokken is bij de medebehandeling van oudere patienten in het ziekenhuis, bestaat behalve de klinisch geriater ook uit verpleegkundig consulenten Geriatrie. Soms wordt ook het vrijwilligersteam ingeschakeld. 
De geriaters werken nauw samen met de neurologen voor patiënten met de ziekte van Parkinson, een complex ziektebeeld, waarbij zich allerlei symptomen kunnen voordoen. Een van de geriaters is betrokken bij het Palliatief Team van het Slingeland Ziekenhuis.

Samenwerking buiten het Slingeland Ziekenhuis

Netwerkvorming (ketenzorg) bevordert de continuïteit van zorg en is van belang voor kwetsbare ouderen. De vakgroep Klinische Geriatrie speelt hierin een rol en werkt mee aan de verdere ontwikkeling van het geriatrisch netwerk in de regio. De geriaters zijn actief betrokken bij Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen die deelnemen in de werkgroep Ouderen en Alcohol in samenwerking met Iriszorg. 
Regelmatig vindt overleg en afstemming plaats met de specialisten ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisartsen genoemd) van Sensire en Azora. Voor de psychiatrische zorg voor kwetsbare ouderen wordt zo nodig overlegd met de Ouderenzorg van GGNet.

Kwaliteit van zorg

'Comprehensive Geriatric Assessment’ is de naam voor het uitgebreide onderzoek dat de klinisch geriater doet als een patiënt de eerste keer naar de polikliniek Geriatrie komt. De richtlijn ‘Comprehensive Geriatric Assessment’ (CGA) is gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. In deze richtlijn staat hoe klinisch geriaters hun werk in het ziekenhuis moeten doen om zorg van goede kwaliteit te kunnen geven. 

Meer informatie
* Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.Laatst bijgewerkt op: 14-05-2020

Deel deze pagina: