Kinderverpleegkundige

Kinderverpleegkundige

Verpleegkundige vervolgopleiding

Randvoorwaarden toelating

 • Voor het volgen van de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige geldt een dienstverband van 24 tot 36 uur.
 • Voorafgaande aan de verpleegkundige vervolgopleiding dient in overleg met de leidinggevende een bepaalde periode voorgewerkt te worden.
 • Duur van de verpleegkundige vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige bedraagt 15 tot 18 maanden, dit is afhankelijk van het dienstverband.
 • Het theoretische gedeelte van de vervolg opleiding kinderverpleegkunde wordt gevolgd aan de Radboud Health Academy te Nijmegen.
Zie ook: algemene toelatingsvoorwaarden

Functie kinderverpleegkundige

Verpleegkundige zorg voor kinderen vindt plaats in verschillende zorgsituaties. Intramuraal wordt verpleegkundige zorg voor kinderen verleend op de kinderafdelingen in o.a. ziekenhuizen en (poli)klinieken, maar ook in categoriale instellingen voor de kinderpsychiatrie en in instellingen voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.
Transmurale zorg betreft de zorg waarbij ouders hun kinderen die langdurig ziek zijn, zoveel mogelijk in de thuissituatie kunnen verzorgen: zij worden daarin bijgestaan door kinderverpleegkundigen. Extramuraal wordt verpleegkundige zorg aan kinderen gegeven door verpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties

Op het gebied van de zorg aan kinderen, heeft de verpleegkundige te maken met kinderen en hun ouders/verzorgers. Voor beiden heeft zij een specifieke verantwoordelijkheid, omdat kind en ouders een onlosmakelijke eenheid vormen. De zorg strekt zich uit van pasgeborenen tot en met adolescenten, kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen die elk een eigen benaderingswijze vragen.
Het ontwikkelingsniveau van het kind is primair bepalend voor de zorg. Een kind reageert op zijn eigen wijze op zijn ziek-zijn en dit komt tot uiting op zowel psychisch, somatisch als op sociaal vlak. Een kind heeft ondersteuning in de zorg nodig, aangepast aan diens ontwikkelingsniveau en mate van zelfredzaamheid. De verpleegkundige hoort rekening te houden met de omstandigheden waaronder de zorg geboden wordt.

Kinderverpleegkundigen worden geacht te beschikken over specifieke kennis en specifieke vaardigheden. Het functioneren van deze gespecialiseerde verpleegkundige is gelegen in de kennis van leeftijd- en ontwikkelingsfasen van het kind, de in deze fasen voorkomende pathologie en medische behandeling hiervan en de toepassing van deze kennis op alle aspecten van het verpleegkundig handelen. Deze kennis dient bij de kinderverpleegkundige tot uiting te komen in:
 • het relateren van het methodisch handelen aan het leeftijds- en ontwikkelingsniveau van het kind;
 • het pedagogisch handelen, in nauwe samenwerking en afstemming met de ouders, pedagogisch medewerker, kinderpsycholoog en maatschappelijk werker;
 • specifieke psycho-motorische vaardigheden wat betreft observatietechnieken, technische uitvoering, materiaal- en apparatuurgebruik;
 • communicatieve vaardigheden, toegespitst op het ontwikkelingsniveau en belevingswereld van het kind;
 • handelingen gericht op continuering en stimulering van het normale leef- en ontwikkelingsritme;
 • het hanteren van werkwijzen bij de uitvoering van verpleegkundige zorg, die gerelateerd zijn aan de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van het kind;.
 • nauw samenwerken en afstemming zoeken met de ouders.


Laatst bijgewerkt op: 16-04-2018

Deel deze pagina: