Obstetrisch verpleegkundige

Obstetrisch verpleegkundige

Verpleegkundige vervolgopleiding

Randvoorwaarden toelating:

 • Voor het volgen van de vervolgopleiding tot obstetrisch verpleegkundige geldt een dienstverband van minimaal 28 uur per week.
 • Voorafgaande aan de vervolgopleiding tot obstetrisch verpleegkundige dient in overleg met de leidinggevende een bepaalde periode voorgewerkt te worden.
 • Duur van deze verpleegkundige vervolgopleiding bedraagt 11 tot 16 maanden, dit is afhankelijk van het dienstverband.
 • Het theoretische gedeelte van de vervolgopleiding tot obstetrische verpleegkundige wordt gevolgd aan de Radboud Health Academy te Nijmegen.
Zie ook: algemene toelatingsvoorwaarden

Functie obstetrisch verpleegkundige

De opleiding tot obstetrische verpleegkundige heeft tot doel de cursist de vereiste kennis en vaardigheden eigen te laten maken, die hem/haar in staat stelt verantwoordelijk te zijn voor de verpleegkundige zorg aan zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen.

Obstetrisch verpleegkundige zorg vindt zowel intra-, trans- als extramuraal plaats. Hierbij valt te denken aan diverse afdelingen binnen ziekenhuizen, maar ook de thuiszorg, kraamzorg, abortusklinieken en diverse poliklinieken. De verpleegkundige werkt in een multidisciplinair behandelteam.

De verpleegkundige verleent zorg aan de patiënt in diverse verpleegsituaties met de volgende kenmerken:
 • op de verlosafdeling met high-care verpleegsituaties en een spoedeisend karakter;
 • op de verloskamers met verantwoordelijkheid voor de verpleegkundige observaties, op basis waarvan direct medisch handelen plaatsvindt;
 • met eigen verantwoordelijkheid in acute en levensbedreigende situaties voor vrouw en pasgeborenen;
 • met snel wisselende gezondheidssituaties;
 • met kortdurende verpleegrelaties en hoge turnover;
 • met uitersten in emotionele ervaring van zorgvragers op eenzelfde afdeling, als geboorte en intra-uteriene vruchtdood;
 • met ethische vragen en dilemma's, als zwangerschapsafbreking en behandeling vroeggeborenen;
 • waarin groepsgewijs en individueel voorlichting en begeleiding wordt gegeven aan zorgvragers;
 • waarbij maatschappelijke veranderingen en wetenschappelijke ontwikkelingen direct invloed hebben op de dagelijkse praktijk.
Obstetrisch verpleegkundigen worden geacht te beschikken over specifieke kennis en specifieke vaardigheden. Het specifieke karakter is gelegen in de kennis van de pathologie en ontwikkelingsfasen met betrekking tot zwangerschap en baring en de medische behandeling hiervan.
Daarnaast kan de verpleegkundige deze kennis toepassen op alle aspecten van het verpleegkundig handelen. Op dit gebied zal de gespecialiseerde verpleegkundige dienen te beschikken over specifieke kennis op het gebied van de obstetrie, neonatologie, menswetenschappen en verpleegkunde. Deze kennis dient tot uiting te komen in:
 • het ondersteunen en begeleiden van de zwangere en partner tijdens opname binnen de afdeling zwangeren en verloskamer;
 • het ondersteunen en begeleiden van de zorgvragers binnen de kraamafdeling;
 • specifieke psycho-motorische vaardigheden wat betreft observatietechnieken, technische uitvoering, materiaal en apparatuurgebruik;
 • communicatieve vaardigheden, toegespitst op de hechtingsrelatie tussen zorgvragers en pasgeborene;
 • het pedagogisch handelen, in nauwe samenwerking en afstemming met de zorgvragers en maatschappelijk werk;
 • handelingen gericht op continuering en stimulering van het normale leef- en ontwikkelritme.


Laatst bijgewerkt op: 16-04-2018

Deel deze pagina: