Patiéntenfolders

Diabetescentrum

polikliniek voor diabetespatiënten in de Achterhoek

 • Secretariaat internist (0314) 32 96 59
 • Diabetesverpleegkundige (0314) 32 96 69
 • Buiten kantoortijden kunt u alleen voor spoedzaken contact opnemen via (0314) 32 92 76.
Locatie: polikliniek Endocrinologie, routenummer 32.

Diabetes mellitus, de ziekte

Diabetes mellitus is de medische naam voor suikerziekte. Het is een chronische stofwisselingziekte waarbij het lichaam moeite heeft om de hoeveelheid glucose (suiker) in het lichaam op peil te houden. De oorzaak is een tekort aan insuline of een verminderde werking van de insuline.

Er bestaat nog geen genezing voor diabetes. De ziekte is goed te behandelen, maar kan wel grote invloed op uw leven hebben. Bij langer bestaande diabetes kunnen complicaties optreden als gevolg van deze ziekte. Deze complicaties zijn vooral aandoeningen van de bloedvaten en zenuwbanen. Hierdoor kunnen o.a. oogproblemen, nierziekten en voetproblemen ontstaan. Ter voorkoming van deze complicaties worden de nodige onderzoeken gedaan. Door een goede behandeling van de diabetes en het vroegtijdig opmerken van eventuele problemen, zijn deze complicaties te voorkomen of bij te sturen.
Er zijn verschillende vormen van diabetes mellitus;

Type 1

Bij deze vorm van diabetes maakt het lichaam zelf geen insuline meer aan. Dit komt doordat het afweersysteem te actief is geweest en de cellen die insuline moeten maken dit niet meer kunnen doen. Deze vorm komt vaak op kinderleeftijd of jong-volwassenleeftijd aan het licht. De behandeling bestaat uit het toedienen van insuline. Mensen met type 1 diabetes worden over het algemeen begeleid door een diabetesteam in een ziekenhuis.

Type 2

Deze vorm van diabetes werd in het verleden ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, tegenwoordig komt het steeds vaker voor, ook op jongere leeftijd. De alvleesklier maakt te weinig insuline aan en/of het lichaam is minder gevoelig voor de werking van de insuline. Risicofactoren voor type 2 diabetes zijn overgewicht, weinig lichaamsbeweging en erfelijke aanleg. De behandeling bestaat uit leefadviezen (met aandacht voor eetgewoonten en lichaamsbeweging), tabletten, en eventueel insuline. Mensen met diabetes type 2 kunnen veelal prima in de huisartsenpraktijk worden begeleid. Soms worden mensen door de huisarts doorverwezen naar een diabetesteam in het ziekenhuis, bijvoorbeeld als de gebruikelijke behandeling onvoldoende effect heeft, of als er ernstige complicaties (dreigen te) ontstaan.

Zwangerschapsdiabetes en zwanger worden bij diabetes

Tijdens de zwangerschap kan diabetes ontstaan. In eerste instantie wordt geprobeerd dit te behandelen met dieetadviezen. Indien dit onvoldoende werkt, wordt behandeling met insuline gestart. Een nauwkeurige en intensieve begeleiding door een gespecialiseerd team is hierbij van belang, evenals een goede samenwerking met de gynaecoloog en verloskundige.
Mensen met diabetes kunnen ook een zwangerschapswens hebben. Hierbij is het van belang dat al voor de zwangerschap de diabetes zo goed mogelijk behandeld wordt en dat tabletten eventueel worden vervangen door insuline. Goede zorg voor moeder en kind begint al voor de zwangerschap.
Er is meer informatie over zwangerschapsdiabetes en er zijn filmpjes over zwangerschapsdiabetes beschikbaar: kijk op het kenniscentrum verloskunde voor meer informatie.

Andere vormen van diabetes

Er bestaan nog meer vormen van diabetes. Bijvoorbeeld diabetes die ontstaat ten gevolge van het gebruik van medicijnen als Prednison, of zeldzame erfelijke vormen van diabetes zoals LADA, MODY of MIDD. Deze laatste vormen vragen specialistische begeleiding in een diabetescentrum.

Behandelingsmogelijkheden

De behandeling bij diabetes is er op gericht de bloedsuikerwaarden binnen vastgestelde grenzen te houden. Dit vermindert de kans op het krijgen van complicaties, zoals schade aan de ogen, nieren, zenuwbanen en bloedvaten. Hiervoor zijn verschillende medicijnen beschikbaar. Adviezen over voeding en lichaamsbeweging spelen uiteraard een belangrijke rol.

Tabletten

Er zijn verschillende soorten tabletten beschikbaar voor de behandeling van type 2 diabetes. De verschillende soorten tabletten kunnen worden gecombineerd, of toegepast in combinatie met insuline.

Insuline

Als de tabletten onvoldoende effect hebben (bij type 2 diabetes), of als er sprake is van type 1 diabetes, is behandeling met insuline nodig. Er zijn verschillende vormen van insuline beschikbaar, die een of meerdere keren per dag moeten worden toegediend. Ook kan de insuline via een insulinepomp continu worden toegediend.

GLP-1 analogen

Na de maaltijd wordt in de dunne darm het hormoon GLP-1 gemaakt. Dit hormoon heeft gunstige effecten: het stimuleert de insuline afgifte in het lichaam, het geeft een verzadigingsgevoel waardoor mensen minder eten, en het remt de glucose aanmaak in het lichaam. Sinds enkele jaren is dit darmhormoon beschikbaar als medicijn, en kan worden voorgeschreven aan mensen met type 2 diabetes en ernstig overgewicht. Het wordt vaak gecombineerd met andere tabletten voor diabetes.

Zelfcontrole

Bij mensen die insuline gebruiken, zeker als mensen meerdere keren per dag moeten spuiten of een insulinepomp gebruiken, is het van belang dat zij regelmatig zelf de bloedglucose controleren en de dosering aanpassen aan de gemeten waarden. De diabetesverpleegkundige begeleidt de patiënten bij het aanleren hiervan. Zij zorgt dat patiënten zelfstandig met hun diabetes kunnen omgaan en zo min mogelijk beperkingen ondervinden van hun ziekte.

Real-time continue glucose monitoring (RT-CGM)Diabeteszorg MiniMed 670G system van Metronic

Soms blijkt het erg moeilijk te zijn de bloedglucoses stabiel in te stellen, ondanks alle moeite die wordt gedaan door de patiënt en het team. In dat geval kan een continue glucosemonitor uitkomst bieden. Met deze meter kan 24 uur per dag (continu) de bloedglucose-waarde gemeten worden. In eerste instantie wordt er vaak voor gekozen deze techniek gedurende een week te gebruiken. In combinatie met een uitgebreid dagboek dat wordt bijgehouden, kunnen de diabetesverpleegkundige en de diëtiste samen met de patiënt kijken hoe de instelling van de diabetes verbeterd kan worden. In bepaalde gevallen is het mogelijk on voor een langere periode een continue glucosemeter in bruikleen te krijgen van het ziekenhuis. Hiervoor gelden strenge criteria van de verzekeraar. Het gebruik van een continue glucosemeter gaat altijd samen met een intensieve begeleiding van het diabetesteam, zodat de gemeten waarden zo goed mogelijk worden omgezet in een verbetering van de behandeling. Slechts incidenteel blijkt dat een continue glucosemeter onmisbaar is voor langere tijd.
Het Slingeland Ziekenhuis is één van de ziekenhuizen in Nederland die toestemming heeft van de ziektekostenverzekeraars om, onder strikte voorwaarden, mensen te begeleiden met een continue glucosemonitor.

Zorg op maat

Diabetes is een chronische ziekte, die invloed heeft op vele aspecten van het leven. Het belangrijkste uitgangspunt bij de begeleiding die het diabetesteam biedt, is dat de adviezen moeten aansluiten bij de leefwijze en de mogelijkheden van de patiënt.  Er wordt samen met u een zorgplan opgesteld waarin uw persoonlijke doelen worden verwerkt. We streven naar zelfredzaamheid zodat u de behandeling voor uw diabetes in uw eigen leven kunt inpassen. 
Soms is het juist wenselijk dat het diabetesteam dit overneemt, eventueel samen met bijvoorbeeld de thuiszorg. Ook wat betreft de keuze van medicijnen is het van belang dit per individu in te schatten. Uiteraard volgens de landelijke richtlijnen, maar de praktijk leert dat dit niet voor iedere persoon de juiste behandeling is. Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, waardoor andere keuzes gemaakt worden. Ook kunnen mensen een afwijkend dagritme hebben, bijvoorbeeld door het werk, wat aanpassingen in de gebruikelijke behandelschema’s vraagt. Kortom: iedereen is uniek en verdient zorg op maat.

Afspraak maken

De eerste afspraak* bij het diabetesteam verloopt via uw huisarts. Deze maakt een afspraak bij de verpleegkundig specialist diabeteszorg of internist (polikliniek Endocrinologie, routenummer 32), vervolgens worden er afspraken gemaakt bij andere zorgverleners. Vervolgafspraken kunt u maken via de secretaresse van de internist tel.: (0314) 32 96 59.

Neem een actueel overzicht van uw medicijnen mee bij uw polikliniekbezoek.

Het diabetesteam

Het diabetescentrum van het Slingeland Ziekenhuis heeft een multidisciplinair team voor diabetespatiënten. Verschillende zorgverleners zijn betrokken bij uw behandeling. Dit zijn in elk geval:
 • de internist
 • de verpleegkundig specialist diabeteszorg
 • de diabetesverpleegkundige
 • de diëtist
 • de oogarts
Andere disciplines worden bij de behandeling betrokken als het nodig is. Dit zijn zorgverleners zoals de psycholoog en in het geval van de multidisciplinaire voetenpolikliniek: de podotherapeut, de vaatchirurg en de revalidatiearts.

De internisten

In eerste instantie zal de internist samen met u bepalen wat voor u de beste behandeling is van de diabetes mellitus. De internist blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling en stuurt het diabetesteam aan. Er vindt jaarlijks een uitgebreid onderzoek plaats waarbij wordt gekeken naar het ontstaan van de eventuele complicaties die uw diabetes veroorzaakt kan hebben.
De internisten die leidinggeven aan het diabetesteam zijn mevr. A.H. Mulder en mevr. M. Velema. Ook de andere internisten uit de maatschap begeleiden diabetespatiënten.
Zie: Interne Geneeskunde

De verpleegkundig specialist diabeteszorg

De verpleegkundig specialist diabeteszorg is opgeleid om taken van de internist op diabetesgebied over te nemen. Tevens heeft ze een verpleegkundige achtergrond waardoor er naast de medische aspecten ook aandacht is voor de verpleegkundige aspecten. Mev. J. Geessink is de verpleegkundige specialist diabetes die werkzaam is op de polikliniek diabetes.
Zie: Verpleegkundig specialist

De diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige (ook wel diabetesconsulent genoemd) heeft een centrale rol bij de zorgverlening aan u. Zij werkt nauw samen met alle andere behandelaars om u de beste zorg te bieden. Zij houdt verschillende spreekuren en voert controles bij u uit. Vragen kunt u ook aan haar stellen. Het telefonisch spreekuur van de diabetesverpleegkundige is op werkdagen van 08.00 tot 09.30 uur. Tel.: (0314) 32 96 69.
Zie: diabetesverpleegkundige (consulent diabetes)

De diëtist

De diëtist vertelt u welke rol voeding bij uw ziekte speelt. Zij geeft voedingsadviezen en leert u om rekening te houden met uw ziekte bij alles wat u eet.oogfoto diabetespatiënt
Zie: Diëtetiek

De oogarts

De oogarts controleert alle diabetespatiënten op afwijkingen van het netvlies. Afhankelijk van de eventuele afwijking bepaalt de oogarts hoe vaak u op controle moet komen. Er is tevens een folder over het diabetes-fotospreekuur.
Zie: Oogheelkunde

De voetenpoli

Op deze polikliniek worden mensen met diabetes behandeld, die wonden aan de voeten hebben, of een hoog risico hebben op het ontwikkelen van deze wonden. De polikliniek wordt geleid door de vaatchirug, in nauwe samenwerking met een verpleegkundig specialist, een podotherapeut, een revalidatiearts, een orthopedisch schoenmaker, een gipsmeester en de internist. Mensen met een wond kunnen, indien nodig, dezelfde dag worden gezien door een van de medewerkers van het team. Ook mensen die voor de behandeling van de diabetes worden begeleid door de huisarts, kunnen bij problemen door de huisarts naar dit team worden verwezen.
Zie: Diabetische voetenpolikliniek (Kenniscentrum Vaatchirurgie)

De psycholoog

Diabetes is een ziekte die levenslang en 24 uur per dag aanwezig is. Hierdoor kan het invloed hebben op allerlei aspecten van het leven, zoals werk, opleiding, relaties, gezin etc. Ook kan het mensen onzeker of angstig maken, bijvoorbeeld voor complicaties of een hypo. Het is niet altijd even gemakkelijk om hiermee om te gaan. Soms kan het nuttig zijn begeleiding te krijgen van een psycholoog. Aan het diabetesteam zijn twee psychologen verbonden die ervaring hebben met de specifieke problematiek rondom diabetes.
Zie: Psychologie

Andere taken van het diabetesteam

Advies aan huisartspraktijken

Door een betere opleiding van de medewerkers in de huisartsenpraktijk, kunnen veel mensen met type 2 diabetes in de huisartsenpraktijk worden behandeld, ook als zij insuline gebruiken. Het diabetesteam kan op verzoek van de huisarts meekijken in de gegevens van de patiënt en op basis hiervan een advies geven over de aanpassing van de behandeling. Het is dus niet altijd noodzakelijk dat een patiënt verwezen wordt naar het diabetesteam.

Deelname aan onderzoek

Om nieuwe behandelingen te ontwikkelen, is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar nieuwe medicijnen en de effecten van nieuwe behandelingen. Het diabetesteam werkt daarom mee aan onderzoeken uit bijvoorbeeld het Radboudumc in Nijmegen en een studie naar de effecten van het gebruik van de continue glucosemeter. Wij kunnen u vragen om uw medewerking aan een onderzoek te verlenen, of toestemming om uw gegevens te gebruiken in een onderzoek. Uiteraard bent u niet verplicht hieraan mee te werken. Ook als u heeft toegezegd, kunt u zich te allen tijde terugtrekken uit het onderzoek. Uw keuzes zullen geen enkele invloed hebben op de wijze waarop u wordt behandeld.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Eenmaal per jaar jaar wordt er in samenwerking met de regionale afdeling van de Diabetes Vereniging Nederland een voorlichtingsbijeenkomst over diabetes georganiseerd. Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor mensen die niet in het Slingeland Ziekenhuis worden behandeld. Op verzoek geven leden van het diabetesteam enkele malen per jaar voorlichting aan andere instanties.

Opleiding

Medewerkers van het diabetesteam werken mee aan de opleiding van andere medewerkers in de gezondheidszorg, zoals nascholingscursussen op het gebied van diabetes voor huisartsen en medewerkers uit de huisartsenpraktijk en bijscholing voor verpleegkundigen uit het ziekenhuis.

Kinderen en diabetes

Het kinderdiabetesteam van het Slingeland Ziekenhuis verleent specifieke zorg aan kinderen met diabetes. Rond het 18e levensjaar bepaalt de kinderarts in overleg met de patiënt en de internist wanneer het tijd is om de overstap te maken naar het diabetescentrum voor volwassenen. Een van de diabetesverpleegkundigen begeleidt de overgang van het ene naar het andere team, zodat de voortgang van de behandeling goed geregeld is.
Zie: Kinderdiabetesteam en polikliniek voor Kinderen met diabetes via Kenniscentrum Kindergeneeskunde

Contact

 • Voor een eerste afspraak op de polikliniek of voor vervolgafspraken bij de internist of diabetesverpleegkundige kunt u contact opnemen met de secretaresse van de internist op tel.:(0314) 32 96 59.
 • De diabetesverpleegkundige heeft een telefonisch spreekuur voor haar patiënten op werkdagen van 08.00 tot 09.30 uur.
 • Ook is er dagelijks een apart spreekuur voor medewerkens van de thuiszorg. Tel.: (0314) 32 96 69.
 • Spoed: buiten kantoortijden kunt u alleen voor spoedzaken contact opnemen via (0314) 32 92 76.

 

Meer informatie en patiëntenverenigingen


Laatst bijgewerkt op: 19-07-2021

Deel deze pagina: