Patiéntenfolders

Nazorgpolikliniek CVA- en TIA-patiënten

Een CVA oftewel Cerebro Vasculair Accident wordt ook wel beroerte genoemd. Vrij vertaald betekent dit 'een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen'. Jaarlijks krijgen in Nederland circa 47.000 mensen een CVA. De gevolgen hiervan kunnen veelomvattend zijn. Omgaan met een ziekte als een CVA levert vaak vele kleine, maar ook grote problemen op. Het gaat dan onder andere om lichamelijke, cognitieve en emotionele beperkingen. En ook het omgaan met de nieuwe situatie, het afhankelijk zijn van de hulp van anderen en veranderingen in de persoonlijkheid van de patiënt. Voor veel mensen die getroffen worden door een CVA worden de problemen pas in de thuissituatie duidelijk. De CVA-patiënt en diens naasten kunnen geconfronteerd worden met beperkingen en problemen.

Per jaar krijgen ongeveer 29.000 mensen een TIA. Dit is een 'Transient Ischemic Attack'. Dit is een kortdurende verstopping van een bloedvat in de hersenen. De patiënten hebben kortdurend uitvalverschijnselen en worden meestal even opgenomen in het ziekenhuis voor een screening op risicofactoren. De behandeling is gericht op het voorkomen van nieuwe TIA's.

De situatie na een CVA of TIA kan veel vragen oproepen. Mensen voelen zich soms onzeker of angstig. Met deze vragen kan men terecht bij de verpleegkundige van de nazorgpolikliniek.

Deze CVA/TIA-nazorgpolikliniek is onderdeel van de polikliniek Neurologie (route 38) en is bedoeld voor CVA- en TIA-patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis direct naar huis gaan (met of zonder hulp van de thuiszorg).

Patiëntencategorie

CVA-patiënten die direct (met of zonder hulp van de thuiszorg) naar huis gaan, worden begeleid op de nazorgpolikliniek. Ook TIA-patiënten die een klinische of poliklinische screening hebben gehad in het Slingeland Ziekenhuis, kunnen hier terecht.

Werkwijze

Als de patiënt vanuit het Slingeland Ziekenhuis wordt ontslagen maakt de afdelingsverpleegkundige een afspraak voor de nazorgpolikliniek. Ook de secretaresse van de polikliniek kan deze afspraak plannen voor de patiënt. Deze afspraak zal voor TIA-patiënten 2 weken na het ontslag uit het ziekenhuis plaatsvinden en voor CVA-patiËnten na 4 tot 6 weken. Zowel de patiënt als diens naaste is welkom tijdens deze afspraak. De afspraak duurt maximaal 45 minuten.

CVA-patiënten

Het gesprek gaat voornamelijk over het dagelijks functioneren, zoals bewegen, eten en drinken, dagelijkse bezigheden, werk, relaties, concentratie en communicatie. Alle vragen van de patiënt en diens naaste komen aan de orde.
Als er problemen zijn zoekt de verpleegkundige samen met de betrokkenen naar een oplossing. Zij kan bijvoorbeeld adviseren over geschikte hulpverleners of hulpverlenende instanties. Zij biedt, indien nodig, ondersteuning bij het verwerken van en omgaan met de gevolgen van een CVA.
Ook als mensen niet direct vragen of problemen ervaren, kan het toch de moeite waard zijn de nazorgpolikliniek te bezoeken. De verpleegkundige kan, door het geven van voorlichting en praktische tips, wellicht iets voor de CVA-patiënt en diens naaste betekenen.

TIA-patiënten

In het gesprek wordt ingegaan op het ziektebeeld en er wordt informatie gegeven over de oorzaak en behandeling van de TIA. Ook worden er adviezen gegeven met betrekking tot leefstijl. De verpleegkundige biedt ondersteuning bij het verwerken van en het omgaan met de eventuele gevolgen van een TIA.

Samenwerking

De CVA-verpleegkundige werkt onder begeleiding van de neuroloog nauw samen met andere deskundige zorgverleners zoals de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werker en de revalidatiearts. Door deze samenwerking is de verpleegkundige in staat de betrokkenen zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren.

Bereikbaarheid

De mogelijkheid bestaat om telefonisch advies te vragen. Van deze mogelijkheid kunnen zowel patiënten, naasten en hulpverleners gebruik maken. De CVA-verpleegkundige is bereikbaar via een antwoordapparaat. De berichten worden twee keer in de week afgeluisterd en beantwoordt.
Het telefoonnummer van de CVA-nazorgpolikliniek is (0314) 32 98 95.
Laatst bijgewerkt op: 15-10-2016

Deel deze pagina: