Spoedeisende Hulp-verpleegkundige

Spoedeisende Hulp-verpleegkundige

Verpleegkundige vervolgopleiding

Randvoorwaarden toelating

 • Voor het volgen van de vervolgopleiding tot SEH-verpleegkundige geldt een dienstverband van minimaal 28 uur.
 • Voorafgaande aan de verpleegkundige vervolgopleiding tot SEH-verpleegkundige dient in overleg met de leidinggevende een bepaalde periode voorgewerkt te worden.
 • Duur van deze verpleegkundige vervolgopleiding tot SEH-verpleegkundige is 16 tot 18 maanden, dit is afhankelijk van het dienstverband.
 • Het theoretische gedeelte van de vervolgopleiding tot SEH-verpleegkundige wordt gevolgd aan de Radboud Health Academy te Nijmegen.
Door het modulaire onderwijssysteem is het ook mogelijk om afzonderlijke modules te volgen.
Zie ook: algemene toelatingsvoorwaarden
Studenten met een recent afgeronde ICU-opleiding hebben vrijstelling van modules.

Functie Spoedeisende Hulp-verpleegkundige

Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen vervullen hun functie binnen de setting van de afdeling Spoedeisende Hulp. Daarnaast kunnen zij ook elders ingezet worden, waarbij dan een beroep wordt gedaan op de deskundigheid en het uitvoeren van specifieke medisch/verpleegkundige handelingen. Het werken heeft een sterk multidisciplinair karakter waarbij het resultaat ook sterk afhankelijk is van de samenwerking tussen de betrokken disciplines. De activiteiten op de Spoedeisende Hulp zijn afgestemd op ontvangst, onderzoek, beoordeling, eerste behandeling, begeleiding, informatie, overdracht en zorgdragen voor de nazorg van de patiënt. Er wordt in een wisselend tempo gewerkt in verschillende situaties, van eenvoudig tot hectisch en van laag- tot hoogcomplexe zorg.

SEH-verpleegkundigen komen in contact met patiënten voor alle specialismen. Dit betreft traumatologische en/of somatisch en/of psycho-sociale zorgvragen, maar ook patiënten die voor controle komen of telefonisch hulpvragen hebben. Patiënten in alle leeftijdscategorieën melden zich op de SEH. De verpleegkundige voert zo nodig zelfstandig interventies uit bij levensbedreigende problemen. De patiënt wordt vaak vergezeld door familie of begeleiders. Deze variëteit en complexiteit maken dat de Spoedeisende Hulp-verpleegkundige regelmatig onder fysieke en psychische druk komt te staan.
Bij spoedeisende hulpverlening zijn meerdere disciplines (en organisaties) betrokken, die op een snelle en doeltreffende wijze met elkaar moeten samenwerken. Zo ook is samenwerking en afstemming tussen artsen en verpleegkundigen rondom patiëntenzorg noodzakelijk, waarbij protocollen en richtlijnen een belangrijke voorwaarde zijn. De samenwerking is met name van belang in situaties, waarin de verpleegkundige als eerste geconfronteerd wordt met patiënten wiens gezondheidsprobleem (medisch) nog niet is vastgesteld.

Het specifieke karakter van het functioneren van deze gespecialiseerde verpleegkundige, is gelegen in de kennis van een breed scala aan symptomen, klachten en letsels. De verpleegkundige verzamelt, analyseert en interpreteert gegevens om de juiste zorgvraag en prioriteit vast te stellen. De Spoedeisende Hulp-verpleegkundige dient, binnen de grenzen van de eigen deskundigheid en bekwaamheid, de verantwoordelijkheid te kunnen nemen en dragen voor het totale zorgproces van patiënten en hun naasten, specifiek in de anamnese- en diagnosefase.

Dit houdt in dat een Spoedeisende Hulp-verpleegkundige:
 • de instroom en de patiëntenzorg kan optimaliseren en controleren in nauwe samenspraak met de regiearts
 • de volgende competenties bezit om de regietaak goed uit te kunnen voeren: leidinggeven, coachen, plannen/organiseren, prioriteiten stellen en delegeren om zo de wisselende patiëntenstroom goed te kunnen managen. 
 • beschikt over kennis van en ervaring met uiteenlopende gezondheidsproblemen van patiënten voor alle specialismen, de symptomen, klachten en letsels, de onderzoeken en mogelijke behandelingen en/of interventies daarvan;
 • binnen de kaders van protocollen en richtlijnen een anamnese kan afnemen en onderzoeken kan doen om te komen tot het vaststellen van de zorgvraag en het bepalen van de prioriteit;
 • op methodische wijze met behulp van een gestructureerde onderzoeksmethodiek, komt tot een zorgplan voor elke SEH-patiënt die aan hem/haar wordt toevertrouwd, hierbij worden de algemeen gangbare en geaccepteerde professionele standaarden toegepast;
 • zelfstandig interventies kan verrichten bij levensbedreigende situaties;
 • familie en of begeleiders van de patiënt goed kan begeleiden en informeren;
 • in staat is in te spelen op de aangeboden problematiek, waarbij optimaal wordt omgegaan met ruimte, apparatuur en personeel;
 • dient te beschikken over vaardigheden bij het verrichten van een aantal medisch-technische handelingen;
 • in staat is in korte tijd situaties te overzien, zonder details uit het oog te verliezen;
 • beschikt over doorzettingsvermogen, overredingskracht, invoelend vermogen en geduld;
 • verpleegkundige kennis en ervaring heeft;
 • in staat is tot nauwkeurigheid in en snelheid van handelen;
 • beschikt over een scherp klinisch observatievermogen;
 • op de hoogte is van procedures van de organisatie voor het snel inroepen van hulp;
 • kennis heeft van de voorhanden zijnde in- en externe rampenplannen.

Acute zorg-verpleegkundige

Het is mogelijk om opgeleid te worden tot 'Acute zorg-verpleegkundige'. Dit houdt in dat de student zowel de Intensive care- als de Spoedeisende hulp-opleiding volgt. De student start op of de Intensive care of de Spoedeisende Hulp. Na het succesvol afronden van de opleiding gaat de student naar de andere afdeling. Het onderwijs wordt verzorgd door de Radboud Health Academy. Het is mogelijk na het afronden van de eerste opleiding vrijstelling te krijgen voor de tweede opleiding.  Welke vrijstelling precies verleend kan worden, wordt overlegt met de praktijkopleiders en de Health Academy. Deze vrijstelling dient aangevraagd te worden door de student voordat men start met de opleiding. De volledige Spoedeisende Hulp-opleiding duurt minimaal 16 maanden en de volledige Intensive care-opleiding minimaal 18 maanden bij een fulltime dienstverband. Indien de student de opleidingen succesvol heeft afgerond dan gaat hij/zij rouleren tussen de afdelingen Intensive care en Spoedeisende Hulp.

Laatst bijgewerkt op: 16-04-2018

Deel deze pagina: