Apotheek (ziekenhuis)

Ziekenhuisapotheek


De ziekenhuisapotheek zorgt voor een veilig geneesmiddelproces en behandelbeleid met geneesmiddelen voor patiënten in en vanuit het Slingeland Ziekenhuis. Dit omvat inkoop, logistiek, medicatiebewaking, bereiding en laboratoriumonderzoek. Een team van vijftig medewerkers is betrokken bij een efficiënte, effectieve en doelmatige toepassing van geneesmiddelen. De ziekenhuisapotheek levert het juiste geneesmiddel, in de juiste vorm, de juiste dosering en op het juiste moment aan de juiste patiënt. Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van ons werk. Wij werken nauw samen met de poliklinische
apotheek de Oude IJssel in het TEC-gebouw van het Slingeland Ziekenhuis. Hier kunt u na uw poliklinische bezoek of ontslag uit het ziekenhuis uw recept inleveren. 

 Dienstverlening

 • Informeren
  De medewerkers van de ziekenhuisapotheek hebben een belangrijke adviserende taak bij uw geneesmiddelgebruik en verstrekken hiertoe informatie aan artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers in het ziekenhuis. 
 • Medicatiebewaking
  Bij de medicatiebewaking wordt gecontroleerd of de verschillende geneesmiddelen, die de patient gebruikt, met elkaar zijn te combineren en of de doseringen juist zijn. Dit alles is heel complex, vandaar dat er intensief gebruik gemaakt wordt van diverse computersystemen. Ook bedenken we alternatieven als een patient tijdelijk geen tabletten kan slikken en bijvoorbeeld sondevoeding krijgt en bewaken we de medicatie van patiënten met een verminderde nierfunctie.
 • Inkoop en bereiding geneesmiddelen
  De ziekenhuisapotheek koopt geneesmiddelen in. De meeste medicijnen worden kant-en-klaar ingekocht. Maar in het ziekenhuis worden ook medicijnen gebruikt die niet kant-en-klaar te koop zijn. Deze medicijnen maken we voor u op maat klaar, bijvoorbeeld voor chemotherapie. Deze cytostatica maken wij voor toediening gereed in een speciaal daarvoor ontworpen ruimte in de ziekenhuisapotheek in een speciale afzuigkast.

Medewerkers

In de ziekenhuisapotheek werken naast ziekenhuisapothekers, apothekersassistenten, farmaceutisch medewerkers, logistiek medewerkers, een kwaliteitsfunctionaris, secretaresses, applicatiebeheerders, een unitmanager en een professioneel manager.

Vakgroep Klinische Farmacie (ziekenhuisapothekers)

 • mevr. F.C.A. Braam-Tabbers, Professioneel Manager
 • mevr. D.G. van Gijssel-Wiersma
 • dhr. D. Mangnus
De ziekenhuisapothekers volgen de vakinhoudelijke ontwikkelingen op een breed terrein. Zij hebben een belangrijke taak in de bewaking van geneesmiddelenvoorziening en de informatieverstrekking hierover in het ziekenhuis. De ziekenhuisapothekers zijn direct betrokken bij de patiëntenzorg. Naast de specifieke kennis die zij hebben van de specialistische geneesmiddelen, hebben zij kennis van de bereiding van geneesmiddelen, Therapeutic Drug Monitoring (de bepaling van geensmiddelspiegels en bijbehorende advisering) en toxicologie (vergiftiging). Ziekenhuisapothekers hebben hiervoor een aanvullende vierjarige specialistische opleiding gevolgd. De ziekenhuisapothekers leveren een bijdrage aan de specialistische opleiding van medisch specialisten, verpleegkundigen en apothekersassistenten. Verder begeleiden ze stagiaires van de studie Farmacie.

Geneesmiddelenassortiment

In de meeste ziekenhuizen wordt slechts een beperkt assortiment geneesmiddelen gebruikt. Zo'n assortiment (formularium) is bedoeld om binnen het ziekenhuis de kosten voor de geneesmiddelen beperkt te houden. Hiernaast is een formularium ook bedoeld voor de arts en de verpleging om met een beperkt aantal geneesmiddelen veel ervaring op te doen. Dit komt de kwaliteit en de veiligheid ten goede. Bij opname kan het voorkomen dat de geneesmiddelen die u reeds gebruikt, tijdelijk worden omgezet in een soortgelijk geneesmiddel dat in het ziekenhuis beschikbaar is. Vaak wordt in het ziekenhuis de medicatie nog aangepast. Bij ontslag wordt doorgaans de medicatie weer omgezet naar dezelfde medicatie die thuis gebruikt werd. Tevens wordt de ontslagmedicatie doorgegeven aan de eigen apotheek van de patiënt.

Geneesmiddelverstrekking

De ziekenhuisapotheek verstrekt de geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt. Dit doen zij met behulp van een moderne medicijnrobot, de GDS, die uw orale medicatie (tabletten en capsules) per geneesmiddel in een zakje verpakt.

Geneesmiddelbereiding op maat

De ziekenhuisapotheek is gespecialiseerd in het 'voor toediening gereed maken' van infuus- en injectievloeistoffen waaraan geneesmiddelen in de juiste dosering worden toegevoegd. Deze zijn bestemd voor de behandeling van de individuele patiënt opgenomen in het ziekenhuis of voor de patiënt in de thuissituatie of in een verpleeghuis. Gekwalificeerde apothekersassistenten werken in twee modern ingerichte bereidingsruimtes waar aseptische (steriele) werkzaamheden uitgevoerd worden in speciale stof-en bacterievrije werkbanken (zogenaamde Laminar Air Flow (LAF)- kasten). Door afwezigheid van ziektekiemen wordt de steriliteit van het product hierin behouden. Om de houdbaarheid te verlengen worden microbiologische kwetsbare vloeistoffen klaargemaakt, zoals parenterale voeding die direct in de bloedbaan wordt toegediend. Ook complexe bereidingen die gedurende langere tijd aan patiënten worden toegediend worden hier samengesteld, zoals morfine bevattende (pijn)cassettes en antibiotica infusen in draagbare infuuspompjes voor gebruik in de thuissituatie. Eén van de ruimtes is gereserveerd voor het verwerken van risicovolle stoffen, zoals cytostatica voor de behandeling van kanker. De medewerkers worden hier beschermd door extra maatregelen op ARBO–gebied.

Informatieverstrekking

De ziekenhuisapotheker, bijgestaan door apothekersassistenten, adviseert artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen over een juist gebruik van geneesmiddelen en zijn vraagbaak. Ook opgenomen patiënten kunnen advies vragen aan de ziekenhuisapotheker. De dagdienstapotheker is bereikbaar op telefoonnummer 0314 32 9889.
Voor een aantal geneesmiddelen geeft de apotheek een doseeradvies voor de individuele patiënt. Op basis van bloedspiegelbepalingen berekent hij de juiste dosering voor de patiënt. Met toxicologische bepalingen kan de ziekenhuisapotheker de arts adviseren over de juiste behandeling bij vergiftigingen (intoxicaties).
Op alle afdelingen heeft de verpleging de mogelijkheid informatie over geneesmiddelen te raadplegen en af te drukken voor de patiënt.

Medicatieverificatie bij opname

Bij opname van een patiënt in het ziekenhuis wordt de thuismedicatie in kaart gebracht, zodat de arts kan bepalen of en hoe deze geneesmiddelen gedurende de opname voortgezet moeten worden.
De apothekersassistent van de ziekenhuisapotheek voert een medicatieverificatie-gesprek met de patiënt. Bij een acute opname vindt dit gesprek op de betreffende afdeling plaats. Bij een geplande opname vindt het gesprek plaats als onderdeel van het pré-operatief spreekuur.
De apothekersassistenten zijn getraind in het voeren van deze gesprekken. Na het gesprek wordt de medicatie in het geautomatiseerde ziekenhuisinformatiesysteem vastgelegd, en medicatiebewaking uitgevoerd, zodat de medicatieveiligheid geborgd kan worden.

Medicatieverificatie en medicatieoverdracht bij ontslag

Bij ontslag spreekt een apothekersassistent met u de wijzigingen in medicatie door en wordt uw ontslagrecept samen met een Actueel Medicatie Overzicht naar poliklinische Apotheek Oude IJssel of uw eigen apotheek gefaxt, zodat u direct na ontslag over de voorgeschreven geneesmiddelen kan beschikken en uw openbare apotheek op de hoogte is van uw actuele medicatiegebruik.

Farmaceutische dienstverlening aan instellingen voor langdurige zorg  (voorheen verpleeghuizen genoemd)

De ziekenhuisapotheek draagt zorg voor de farmaceutische dienstverlening voor clienten die langdurig zorg krijgen van de stichting Azora en Stichting Markenheem. De specialisten ouderengeneeskunde schrijven elektronisch medicatie voor, waarbij medicatiebewaking plaatsvindt in de ziekenhuisapotheek. De medicatie wordt, per bewoner, voor een week, door de apothekersassistenten verstrekt vanuit de voorraad in de ziekenhuisapotheek. Dagelijks vindt vervoer plaats van de medicatie naar de locaties Antonia, Schuylenburg, Debbeshoek, ’s-Gravenwal en Gertrudis. Een ziekenhuisapotheker neemt deel aan het farmacotherapie-overleg met de specialisten ouderengeneeskunde. De ziekenhuisapotheker en specialist ouderengeneeskunde zorgen samen voor een jaarlijkse 'medicatiereview' een (her)beoordeling van de medicatie van iedere bewoner.

Overheveling specialistische geneesmiddelen (TNF-alfaremmers, groeihormonen en orale oncolytica)

Sinds 1 januari 2012 zijn alle ziekenhuizen in Nederland verantwoordelijk voor het verstrekken van bepaalde dure specialistische geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn TNFaremmers, welke ingezet worden bij patiënten met de ziekte van Crohn en bij reumatologische patiënten en dermatologische patiënten met specifieke indicaties. Deze geneesmiddelen worden tijdens het poliklinisch spreekuur voorgeschreven door specialisten van het Slingeland Ziekenhuis. De ziekenhuisapotheek werk samen met alle openbare apothekers in de regio. Via een logistiek netwerk worden de voorgeschreven geneesmiddelen door de ziekenhuisapotheek aan de openbare apotheken geleverd. De openbare apotheek verstrekt na medicatiebewaking deze middelen aan de patiënten.
Sinds 1 januari 2013 geldt de overheveling ook voor de orale oncolytica en de groeihormonen bij volwassenen. De groeihormonen worden net zoals de TNF-alfaremmers, via de openbare apotheken aan de patiënt verstrekt. De orale oncolytica worden alléén door de poliklinische apotheek de Oude IJssel aan patiënten verstrekt.
Ook zijn inmiddels fertiliteitshormonen overgeheveld naar de ziekenhuisbekostiging.

Interessante websitesLaatst bijgewerkt op: 18-09-2018

Deel deze pagina: