Slingeland Ziekenhuis

Arts-assistenten Chirurgie en de opleiding


Binnen de vakgroep Chirurgie van het Slingeland Ziekenhuis zijn er verschillende arts-assistenten werkzaam:
  • AIOS chirurgie (artsen in opleiding tot specialist chirurgie)
  • AIGTs (arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding)
Deze artsen werken onder verantwoordelijkheid van en samen met de chirurgen op afdeling, poliklinieken en operatiekamer.
In het ziekenhuis zijn verder ook Acute Zorg Artsen (AAZ) en HAIO’s (huisarts in opleiding) werkzaam op de Spoedeisende hulp, intensive care en CCU. Zij werken samen met en worden opgeleid door de SEH-artsen, cardiologen en intensivisten en vallen onder hun verantwoordelijkheid.  
Voor iedere arts-assistentengroep zijn er verschillende sollicitatieprocedures. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier:
In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen worden studenten opgeleid tot arts. Dat betekent dat er in diverse fasen van hun studie Geneeskunde, studenten stages lopen in het Slingeland Ziekenhuis.

Privacy van patiënten

Studenten, co-assistenten en arts-assistenten zijn, net als iedereen die werkzaam is in de zorg, op de hoogte van de geldende wetten, richtlijnen en etiquette ten aanzien van patiënten en hun privacy en zijn verplicht zich hieraan te conformeren.

Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS) Chirurgie

Sinds 2007 heeft de vakgroep Chirurgie binnen het Slingeland Ziekenhuis de bevoegdheid verkregen om onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) arts-assistenten op te leiden tot chirurg. De opleiding tot chirurg duurt zes jaar, waarbij de chirurg-in-opleiding de laatste twee jaar een specifiek aandachtsgebied kiest. Dit zijn de richtingen ongevalschirurgie (trauma), maagdarm chirurgie (GE), kankerchirurgie (oncologie), vaatchirurgie of kinderchirurgie.
Chirurgen worden opgeleid volgens het landelijke opleidingsplan SCHERP en lopen stages van 6 maanden tot 2,5 jaar in verschillende ziekenhuizen van de opleidingsregio. Het Slingeland Ziekenhuis maakt deel uit van Opleidingscluster VII, samen met het St. Radboud ziekenhuis te Nijmegen, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem, St. Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg en Ziekenhuis de Gelderse Vallei te Ede.
Liesbreuk operatie
De chirurgen in opleiding worden intensief begeleid in het verkrijgen van de vereiste competenties en vaardigheden, waarvan de vorderingen worden vastgelegd in een digitaal portfolio dat voor alle opleiders inzichtelijk is. Elke vijf jaar wordt de vakgroep gevisiteerd waarbij zowel de kwaliteit van de opleiding van chirurgen als de kwaliteit van de zorg voor de chirurgische patiënten nauwkeurig wordt gecontroleerd.
Hoewel de hele vakgroep verantwoordelijk is voor de opleiding van chirurgen, zijn de opleider (Dr. M.S.Lemson) en plaatsvervangend opleider (Dr. D.M. Scharn) aanspreekpunt voor opleidinggerelateerde vragen en opmerkingen, en voor de begeleidingsgesprekken met de AIOS.
De sollicitatierondes voor de opleiding zijn landelijk en vinden tweemaal per jaar plaats in februari en augustus. Informatie hierover is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT)

Sinds 2002 verzorgt de vakgroep Chirurgie binnen het Slingeland Ziekenhuis de Tropenopleiding Chirurgie, die in 2014 is omgedoopt tot 'opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT)'. Deze opleiding bereidt artsen voor op een baan als Medical Officer in een ontwikkelingsland of binnen de Internationale Gezondheidszorg. De opleiding tot AIGT is uniek in de wereld door de ruime praktijkervaring in combinatie met een duidelijke focus op Internationale Gezondheidszorg en tropische geneeskunde. De opleiding is opgezet door de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) en wordt gecoördineerd door het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CITG), een onderdeel van de NVTG. De aios worden opgeleid volgens het landelijke AIGT opleidingsplan 2012, opgesteld door het landelijke Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT).

AIGT
Er zijn twee profielen (klassieke profiel en moeder-kind profiel) waarvan de vakgroep chirurgie van het Slingeland Ziekenhuis het chirurgische deel van het klassieke profiel verzorgt.
De aios AIGT zijn gedurende de eerste 3 maanden werkzaam als ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) Chirurgie op zaal (in de kliniek) en de SEH, waarna zij gedurende 9 maanden als AIGT-assistent het stagedeel Chirurgie vervullen. Elke 3 maanden start er een nieuwe AIGT, zodat er altijd 4 tropenassistenten gelijktijdig werkzaam zijn.
Na de chirurgische stage volgt 9 maanden stage Verloskunde en Gynaecologie. Meestal wordt dit voorafgegaan door 3 maanden als ANIOS te werken in een ander ziekenhuis.Gevolgd door de Netherlands Course in Global Health and Tropical Medicine (NTC, 3 maanden) georganiseerd door het KIT (voorheen het Koninklijk Instituut voor de Tropen) in Amsterdam. 
Tot slot volgt het onderdeel Buitenland, waarin de aios zijn of haar competenties gedurende zes maanden verder kan ontwikkelen  in een internationale low-resource setting. De totale opleidingsduur is 2 jaar en 3 maanden. Om alle competenties van de AIGT als vastgelegd in het opleidingsplan te kunnen ontwikkelen, moeten er gedurende de klinische onderdelen van de opleiding meerdere cursusdagen met diverse thema’s worden gevolgd. De vorderingen worden vastgelegd in een digitaal portfolio dat voor alle opleiders inzichtelijk is. Elke vijf jaar wordt de vakgroep gevisiteerd waarbij de opleiding AIGT mee wordt genomen in het visitatieproces van de Chirugie. Tegelijkertijd wordt in de kwaliteitsvisitatie de kwaliteit van de zorg voor de chirurgische patiënten nauwkeurig wordt gecontroleerd.
Hoewel de hele vakgroep verantwoordelijk is voor de opleiding van de AIGTs, zijn de opleider (J.F. Staal) en plaatsvervangend opleider (dr. M.S. Lemson) aanspreekpunt voor opleidinggerelateerde vragen en opmerkingen, en voor de begeleidingsgesprekken met de AIGTs i.o.
De selectie voor de opleiding tot AIGT vindt plaats op basis van het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Deze opleidingsplaatsen komen vrij op onregelmatige basis. Daarom is het van belang de vacaturepagina in de gaten te houden om mee te kunnen doen aan een centrale selectieronde. 

Betrokken stafleden

 Laatst bijgewerkt op: 16-07-2020

Deel deze pagina: