Betaling & Vergoeding

Betaling en vergoeding van de zorg


De administratie rondom de ziekenhuiszorg is een ingewikkeld proces. Als u zorg nodig heeft in het ziekenhuis dan zijn daar kosten aan verbonden. Via een zorgverzekering verzekert u zich voor (een deel van) deze kosten. In veel gevallen vergoedt de zorgverzekeraar deze kosten, in sommige gevallen dient u (een deel van) de kosten zelf te betalen.

Voor patiënten is het van belang dat zij voorafgaand aan hun behandeling informeren bij de zorgverzekeraar of de behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed. U bent als patiënt zelf verantwoordelijk om na te gaan of uw behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed.

Contact

 • Als u vragen over uw rekening heeft, kunt een e-mail sturen naar: debiteurenbeheer@slingeland.nl. U kunt ook op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur contact opnemen met debiteurenbeheer van het Slingeland Ziekenhuis. Telefoonnummer: (0314) 32 98 35.
 • De prijs van een behandeling opvragen kan alleen via tarieven@slingeland.nl . Telefonisch worden er geen prijzen doorgegeven!
 • Als u vragen heeft over de vergoeding van uw behandeling dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voordat u een afspraak maakt in het ziekenhuis, moet u het volgende weten   

Of een behandeling vergoed wordt via de zorgverzekering is in Nederland een primaire verantwoordelijkheid van de patiënt en zijn of haar zorgverzekeraar. Wij raden u aan om voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis, bij uw zorgverzekeraar te informeren of de kosten worden vergoed. Bij een natura- en een budgetpolis vergoeden niet alle zorgverzekeraars alle behandelingen in alle ziekenhuizen. Dit geldt zowel voor behandelingen uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering. U kunt op de website van uw zorgverzekeraar zien met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten (deze contracten gelden voor de basisverzekering en niet voor budgetpolissen!). Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Wanneer het voor u niet duidelijk is welke kosten u vergoed krijgt of als u twijfelt met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Geldige verwijzing

Voor een eerste afspraak in het ziekenhuis heeft u een geldige verwijzing nodig. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Zonder geldige verwijzing zal uw zorgverzekeraar de ziekenhuiskosten niet vergoeden en zijn de totale kosten voor uw rekening.
Meestal krijgt u een verwijzing via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn, zoals een bedrijfsarts of verloskundige. Het verschilt per zorgverzekeraar wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig. 

Als de medisch specialist aangeeft dat u op een later moment terug moet komen voor een vervolg- of controleafspraak, dan heeft u hiervoor geen nieuwe verwijsbrief nodig. Als de behandeling van de medisch specialist is afgerond en uw behandeling heeft overgedragen aan de verwijzer (vaak de huisarts), dan heeft u wel weer een verwijzing nodig als u klachten krijgt. Neem bij twijfel vooraf contact op met uw zorgverzekeraar.

Spoedeisende hulp

Als u spoedeisende zorg nodig heeft, hoeft u niet eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Spoedeisende zorg in het ziekenhuis wordt altijd vergoed als u een zorgverzekering heeft. Wel wordt er eerst aanspraak gemaakt op uw eigen risico.

Wij raden u aan om met kleine verwondingen eerst langs een huisarts of de huisartsenpost te gaan. Deze kosten zijn beduidend lager dan de kosten die het ziekenhuis in rekening brengt. Bovendien wordt er geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico als u naar uw huisarts of huisartsenpost gaat. Indien nodig, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis.

Buitenlandse patiënt

Voor vergoeding is een geldig verzekeringsbewijs nodig. Heeft uw geen geldig internationaal verzekeringsbewijs? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar u toe. U dient er zelf voor te zorgen dat u de rekening aan het ziekenhuis betaalt en de kosten declareert bij uw zorgverzekeraar.
 
 • European Health Insurance Card (EHIC)
  Met deze kaart krijgt uw patiënt zorg voor onverwachte klachten tijdens het verblijf in Nederland.
 • Tijdelijk bewijs om de EHIC te vervangen
  Deze stuurt de verzekeraar van de patiënt op als de EHIC gestolen of verloren is. 
 • Formulier S2 (eerder E 112)
  Komt uw cliënt speciaal naar Nederland voor de behandeling? Of krijgt de patiënt een behandeling die ook kan wachten tot zijn terugkeer in het woonland? Dan heeft hij vooraf toestemming nodig van zijn zorgverzekeraar. Daar is dit formulier voor.
 • Formulier DA1 (eerder E 123)
  De cliënt heeft dit formulier nodig als hij beroepsziek is geworden, of een arbeidsongeval heeft gehad.
 • Een EHIC van het CAK 
  Deze EHIC is voor patiënten die een pensioen of uitkering krijgen vanuit Nederland en de gezinsleden van grensarbeiders. Deze EHIC geldt ook wanneer de patiënt speciaal naar Nederland komt voor een behandeling.

Verzekerde zorg en onverzekerde zorg   

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten.

Basisverzekering

Iedereen moet in ieder geval een basisverzekering hebben. Een groot deel van de ziekenhuiszorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering.

Verplicht eigen risico in 2021: 385 euro

Als u gebruikmaakt van zorg die valt onder de basisverzekering, dan betaalt u altijd eerst een eigen risico. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal € 500. Het maximale eigen risico dat u kunt kiezen is dus € 885.
Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt.

Aanvullende verzekering

Sommige ziekenhuiszorg valt niet onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Meestal kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen.
Heeft u zorg ontvangen die onder de aanvullende verzekering valt? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar u toe. U dient er zelf voor te zorgen dat u de rekening aan het ziekenhuis betaalt en de kosten declareert bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken als het gaat om zorg die valt onder de aanvullende verzekering.

Zie ook:

Vraag het uw zorgverzekeraar

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.

Geen medische noodzaak

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. In dat geval krijgt u (een deel van) de kosten mogelijk vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer informatie. U kunt bij het ziekenhuis,via tarieven@slingeland.nl, een prijsopgave vragen van de te verwachten kosten.

Het Slingeland Ziekenhuis heeft geen contract met uw zorgverzekeraar

Als het ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan betaalt u (een deel van) de kosten zelf. Het ziekenhuis brengt dan het zogenaamde passantentarief bij u in rekening. U krijgt de rekening van het ziekenhuis thuisgestuurd en u kunt de kosten zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Of en hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw polisvoorwaarden.

U heeft geen zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, adviseren wij u alsnog een basisverzekering af te sluiten voordat u gebruikmaakt van ziekenhuiszorg. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan het zogenaamde passantentarief. Meestal betaalt u eerst een voorschot van de te verwachten kosten of tekent u een machtiging om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven.

Tarief opvragen

Als er een contract is tussen het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar, maken zij prijsafspraken met elkaar. Deze prijzen zijn niet openbaar. De prijs van een behandeling kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar tarieven@slingeland.nl. U ontvangt de prijs van de behandeling schriftelijk om eventuele verwarring achteraf te voorkomen. Mochten er tijdens de behandeling complicaties optreden dan kunnen er extra kosten ontstaan die niet zijn inbegrepen bij de genoemde prijs. Als u de tarieven van verschillende ziekenhuizen met elkaar wilt vergelijken, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Als er geen contract is tussen het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar gelden de zogenaamde passantentarieven. Deze tarieven zijn wel openbaar.

Passantentarieven   

In een aantal gevallen worden passantentarieven in rekening gebracht, namelijk:
 • als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Slingeland Ziekenhuis;
 • als u in het buitenland bent verzekerd en in Nederland zorg nodig heeft;
 • als u geen zorgverzekering heeft.

2021

2020

2019

2018

 

De kolommen in prijslijsten hebben de volgende betekenis:
 • Declaratiecode: code die gebruikt wordt voor de factuur en het betreffende zorgproduct.
 • Zorgproductcode: bij de omschrijving horende code van het zorgproduct  
 • Omschrijving: omschrijving van het zorgproduct.
 • Integraal tarief: alle kosten die voor uw behandeling in het ziekenhuis gemaakt worden.
De prijslijst kan gedurende het jaar wijzigen. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen. In het Slingeland Ziekenhuis zijn algemene betalingsvoorwaarden Slingeland Ziekenhuis van kracht.

Aanvullende informatie

Zie ook:

 
 
 
Laatst bijgewerkt op: 15-10-2021

Deel deze pagina: