Cliëntenraad

Cliëntenraad

“In woord en daad”

Cliënten

Met 'cliënten' worden zowel (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers van deze patiënten bedoeld.

Werkwijze Cliëntenraad 

De Cliëntenraad heeft maandelijks overleg waarin terugkoppeling over allerhande zaken wordt gedaan en besluitvorming plaatsvindt. Een keer per twee maanden is er overleg met de Raad van Bestuur. De onderwerpen zijn zeer verschillend. Een belangrijk uitgangspunt is dat het altijd gaat om algemene zaken en niet over de situatie van een individuele cliënt. Heeft u een algemene klacht of suggestie over de ziekenhuiszorg dan kunt u bij ons terecht. Onderwerpen waar we ons o.a. mee bezig houden zijn:
 • bewegwijzering
 • informatieverstrekking aan de cliënt
 • maaltijdvoorziening
 • meerjarendoelen 2019-2024
 • ouderenbeleid
 • parkeeraangelegenheden
 • persoonlijke gezondheidsomgeving
 • privacy
 • veiligheid
 • verpleegkundige 2020
 • voorzieningen in het gebouw
 • wachttijden in poliklinieken
 • zorgvisie Achterhoek
Tevens brengen wij adviezen uit over o.a. de geestelijke en maatschappelijke zorg, benoeming van de Raad van Bestuur, verhuizen en verbouwen en eventuele samenwerking of fusie met andere instellingen.

Klachten

Heeft u een individuele klacht, dan adviseren wij u dit eerst met de arts, de verpleegkundige of de teamleider te bespreken. Als u dit bezwaarlijk vindt kunt u, om advies in te winnen of een klacht in te dienen, contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

Samenstelling van de Cliëntenraad 

De Cliëntenraad bestaat uit acht mensen. Ze wonen allemaal in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en zijn niet beroepsmatig bij het ziekenhuis betrokken. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad wordt er naar gestreefd mensen met verschillende achtergronden aan te trekken. De zittingsduur is vier jaar. Verlenging met maximaal een periode van vier jaar is mogelijk. Vacatures worden door middel van het plaatsen van een advertentie bekend gemaakt. Bij het invullen van een vacature speelt betrokkenheid bij de positie van de cliënten van het ziekenhuis een grote rol.

clientenraad

Adviesrecht

De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Er is sprake van gewoon adviesrecht en, in een aantal aangelegenheden, verzwaard adviesrecht. Gewoon adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen. Dit moet dan wel voorzien zijn van een schriftelijke motivatie waarom het advies niet opgevolgd wordt. Bij het niet opvolgen van een advies dat valt onder verzwaard adviesrecht kan de zaak uiteindelijk voorgelegd worden aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie doet dan een bindende uitspraak.

Hoe bereikt u de Cliëntenraad

De Cliëntenraad beschikt over een secretariaat waar u zowel telefonisch als schriftelijk/per mail informatie kunt ontvangen en uw reacties kwijt kunt.
 • Telefoon: (0314) 32 90 31
 • Postadres: Cliëntenraad Slingeland, Postbus 169, 7000 AD Doetinchem
De Cliëntenraad is geïnteresseerd in uw mening over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van het Slingeland Ziekenhuis. Ook u kunt er aan bijdragen dat het kwaliteitsniveau van de zorgverlening op een hoog niveau is en in de toekomst ook blijft.


Laatst bijgewerkt op: 15-01-2021

Deel deze pagina: