Cliëntenraad

Cliëntenraad

“In woord en daad”

De Cliëntenraad is een wettelijk advies- en overlegorgaan dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het Slingeland Ziekenhuis behartigd.
De “Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen” van 1 juni 1996 verplicht elke zorginstelling een cliëntenraad in te stellen om de mensen, die afhankelijk zijn van zorg, invloed te geven op de zorgverlening. De Cliëntenraad van het Slingeland Ziekenhuis is in augustus 1999 gestart met haar werkzaamheden.

Cliënten

Met 'cliënten' worden zowel (potentiële) patiënten als hun familie als bezoekers van deze patiënten bedoeld.

Werkwijze Cliëntenraad

De raad overlegt periodiek met de directie van het ziekenhuis. De onderwerpen zijn zeer verschillend. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het altijd gaat om algemene zaken en niet over de situatie van een individuele cliënt. Hebt u een algemene klacht of suggestie over de ziekenhuiszorg dan kunt u bij ons terecht.
Onderwerpen waar we ons mee bezig houden zijn:
 • informatieverstrekking aan de cliënt
 • privacy
 • maaltijdvoorziening
 • wachtlijsten
 • wachttijden in poliklinieken
 • parkeeraangelegenheden
 • bezoektijden
 • voorzieningen in het gebouw
 • veiligheid
Tevens brengen wij adviezen uit over o.a. de geestelijke en maatschappelijke zorg, benoeming van directieleden, verhuizen en verbouwen en eventuele samenwerking of fusie met andere instellingen.

Klachten

Hebt u een individuele klacht, dan adviseren wij u dit eerst met de arts, de verpleegkundige of het afdelingshoofd te bespreken. Als u dit bezwaarlijk vindt kunt u, om advies in te winnen of een klacht in te dienen, contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

Samenstelling van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit acht mensen. Ze wonen allemaal in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en zijn niet beroepsmatig bij het ziekenhuis betrokken. Bij de samenstelling van de raad wordt er naar gestreefd mensen met verschillende achtergronden aan te trekken. De zittingsduur is vier jaar. Verlenging met maximaal een periode van vier jaar is mogelijk. Vacatures worden door middel van het plaatsen van een advertentie bekend gemaakt. Bij het invullen van een vacature speelt betrokkenheid bij de positie van de cliënten van het ziekenhuis een grote rol.


Achterste rij: Ben Spaai, Geert Stronks (secretaris), AndréBergmans, Jan Luesink.

Voorste rij: Klaas Horneman (voorzitter), Antoine van Vijfeyken, Rita Smit-Velthorst (ambt.secretaris) en Jose Richter-Reebergen.

Adviesrecht

De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Er is sprake van gewoon adviesrecht en, in een aantal aangelegenheden, verzwaard adviesrecht. Gewoon adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen. Dit moet dan wel voorzien zijn van een schriftelijke motivatie waarom het advies niet opgevolgd wordt. Bij het niet opvolgen van een advies dat valt onder verzwaard adviesrecht kan de zaak uiteindelijk voorgelegd worden aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie doet dan een bindende uitspraak.

Hoe bereikt u de Cliëntenraad

De Cliëntenraad beschikt over een secretariaat waar u zowel telefonisch als schriftelijk of via de mail informatie kunt ontvangen en uw reacties kwijt kunt.
 • Telefoon: (0314) 32 90 31
 • Postadres: Slingeland Ziekenhuis, t.a.v. de Cliëntenraad, Postbus 169, 7000 AD Doetinchem
De Cliëntenraad is geïnteresseerd in uw mening over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van het Slingeland Ziekenhuis. Ook u kunt er aan bijdragen dat het kwaliteitsniveau van de zorgverlening op een hoog niveau is en in de toekomst ook blijft.


Overzicht adviezen Cliëntenraad Slingeland Ziekenhuis 2016
Jaarverslag Cliëntenraad Slingeland Ziekenhuis 2016
Jaarverslag Cliëntenraad Slingeland Ziekenhuis 2017


Laatst bijgewerkt op: 15-01-2019

Deel deze pagina: