Slingeland Ziekenhuis

Co-assistentschap Chirurgie

Leidraad voor de co-assistent met betrekking tot de invulling co-schap algemene chirurgie


De vakgroep Chirurgie van het Slingeland Ziekenhuis is sinds 2000 actief betrokken bij de opleiding van coassistenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen van het Radboudumc Nijmegen. Deze coassistenten zijn in de masterfase van hun studie van de basisopleiding tot arts. Op onze afdeling wordt naast de algemene doelstelling van de opleiding (training en vorming van de toekomstige arts) aandacht besteed aan de probleemanalyse en de beleidsvorming van specifieke chirurgische ziektebeelden. De communicatie met de patiënt en zijn/haar familie vormt hierbij een belangrijk aspect van de opleiding.
 
De vakgroep Chirurgie werkt met veel enthousiasme mee aan de opleiding van de coassistenten. Daarnaast hebben zij in de afgelopen jaren met veel genoegen een bijdrage geleverd aan de begeleiding van 'senior coschappen' van coassistenten. Uit de enquêtes van de Dienst Onderwijs- en Studiezaken van het Radboudumc is gebleken dat de coassistenten deze opleiding gunstig beoordelen. Met name de prettige werksfeer, de veilige sfeer en de onderlinge verhoudingen, maar ook de aandacht voor het onderwijs en het toepassen van de stage specifieke vaardigheden worden als positieve ervaringen in de enquêtes verwoord. De afdeling Chirurgie is  meerdere malen onderscheiden met de titel 'Coschap van het Jaar' door de Ko-raad van het Radboudumc. Verder is het Slingeland Ziekenhuis onderscheiden als affiliatie Ziekenhuis. Deze resultaten vormen de basis om onze opleidingsmogelijkheden verder te verbeteren en zo mogelijk te verbreden. 

Werkwijze

Op de afdeling Chirurgie worden permanent 8 (+ 2 senior-)coassistenten opgeleid. 
De coassistenten verblijven 8 weken (senior co-ass 3 maanden) op de chirurgische afdelingen. In de eerste vier weken worden zij meegenomen in de algemene Chirurgie. Men wordt actief ingezet op de verpleegafdelingen, op de operatiekamer en op de polikliniek. Deze periode wordt afgesloten met een tussentijds gesprek met de coördinerend pleider coassistenten. In de tweede periode van het co-schap wordt stage gelopen bij 'aanpalende' heelkundige specialismen: orthopedie, urologie, plastische chirurgie en/of anesthesie. Aan het einde van het coassistentschap presenteert de coassistent een chirurgische patiënt en geeft een beschouwing over het ziektebeeld en de uitgevoerde behandeling. Deze voordracht van circa 10 minuten bepaalt mede de eindbeoordeling voor het coschap Chirurgie. 

Betrokken stafleden

De stafleden die betrokken zijn bij de opleiding Heelkunde van de co-assistenten in het Slingeland Ziekenhuis:

Chirurgen:

dr. S.B. van der Meer traumatologie, sportgeneeskunde
opleider co-assistenten
mevr. dr. M.S. Lemson vaatchirurgie
opleider co-assistenten
J.F. Staal traumatologie
tropenopleider
K.C.A. van Engelenburg longchirurgie, oncologie

K. Reijnders gastro-enterologie, oncologie

dr. B. Wiering gastro-enterologie, longchirurgie, oncologie, 
plaatsvervangend opleider co-assistenten
mevr. D. Tiel Groenestege-Kreb traumatologie, chirurgie bij kinderen

dr. D.M. Scharn vaatchirurgie, chirurgie bij kinderen
plaatsvervangend opleider heelkunde
dr. J.L.P. Kolkert vaatchirurgie

Orthopedisch chirurgen 

Urologen:

Plastisch chirurgen

Dagrooster van de afdeling Chirurgie

 
 • 07:45 - 08:00 uur: ochtendrapport, TEC-gebouw   
 • 08:00 - 08:15 uur: radiologiebespreking op afdeling Radiologie       
 • 08.15 - 09.00 uur: visite op de afdelingen
 • 08:00 - 12:00 uur: OK, poli, POK
 • 12:00 - 12:30 uur: Intensive Care-bespreking
 • 12:30 - 16:00 uur: OK, poli, POK
 • 16:45 - 17:15 uur:  avondoverdracht, indicatiebespreking (op vrijdag 16.00 uur overdracht)
 • 16:30 - 18:00 uur:  interdisciplinaire besprekingen:
  • maandag: interne-chirurgische overdracht (start om 17.30 uur)
  • dinsdag: oncologiebespreking (16:30 uur)
  • dinsdag om de week: dialysebespreking (12:30 uur)
  • woensdag: vaatbespreking  (17:15 uur) (+ traumabespreking om 17.30 uur)
  • maandag en donderdag: 12:15 uur MDO mammacare (afdeling Radiologie) 

Diensten

Indien geen thuisreis mogelijk is kunt u gebruik maken van de  co-huizen waar u kunt verblijven gedurende het co-schap. Deze drie appartementen worden door het Slingeland Ziekenhuis beschikbaar gesteld..

Onderwijs

Binnen het werkrooster op de afdeling Chirurgie is er plaats gemaakt voor cursorisch onderwijs. Dit onderwijs vindt nagenoeg iedere dag plaats. Het onderwijs wordt verzorgd door de chirurgen, orthopeden, urologen, geriater, dermatoloog, microbioloog, klinisch chemici, vaatlaboranten, wondconsulenten, stomaverpleegkundige en arts-assistenten. De onderwerpen bestrijken het gehele chirurgische werkgebied. Het onderwijs is verplicht voor de coassistenten. Bij voorkeur vindt het onderwijs plaats aan het begin en einde van de dag. Eigen inbreng en initiatief van de coassistenten wordt bij dit onderwijs op prijs gesteld.

Refereeravond/PA-avonden

De co-assistenten worden op de reguliere refereeravonden en PA-besprekingen verwacht. Deze vinden vijf maal per jaar plaats op woensdag- of donderdagavond van 17:30 - 18:15 uur. Eventueel zal de co-assistent in samenspraak met de arts-assistent of chirurg een artikel refereren of een patiënt presenteren.

Weekoverzicht co-assistentschap chirurgie 

Wanneer u gekozen hebt voor een stage Chirurgie in het Slingeland Ziekenhuis ontvangt u enkele weken voor de aanvang van het coschap een schriftelijke uitnodiging. 

Eerste dag

Op de eerste dag van de stage Chirurgie wordt u om 07:30 uur in het Slingeland Ziekenhuis verwacht. U meldt je bij de receptie en wordt opgehaald en gebracht naar de Opleidingsruimte chirurgie op de 3e verdieping van het TEC gebouw. Gedurende de eerste ochtend van het co-schap wordt u geintroduceerd. U wordt op de hoogte gebracht van de werkafspraken binnen ons ziekenhuis, krijgt een rondleiding van de zittende coassistenten Chirurgie en de dienstkleding wordt verzorgd. U wordt verwezen naar het Facilitair ServicePunt (FSP) voor uw badge, sleutels, parkeerpas en informatie over het Co-huis. U dient in het bezit te zijn van een stethoscoop en een reflexhamer. 

U hebt op de eerste dag een gesprek met de coördinerend co-assistentenopleider dr. S.B. Van der Meer, chirurg, of dr. B. Wiering, chirurg. U ontvangt een dagrooster van de afdeling Chirurgie, een overzicht van de bezetting van de OK, de polikliniek en de POK en het schema van het cursorisch onderwijs. U ontvangt het boekje 'Dossiervoering' van MediRisk. Tevens maakt u kennis met het afdelingshoofd OK en worden er afspraken gemaakt voor een introductie aldaar. 
U kunt bij de coördinerende co-assistentenopleider terecht met vragen rondom de introductie, het verloop van het programma op de afdelingen en problemen tijdens de stage. Halverwege het coschap vindt een tussentijds gesprek plaats van circa 15 minuten. Voor de eindbeoordeling verzorgt de coassistent een presentatie.

Week 1, 2, 3 en 4
Kennismaking op de afdeling

U loopt in de eerste vier weken stage op de volgende chirurgische afdelingen:
 • maag-darm chirurgie/oncologische chirurgie afdeling (afdeling N2)
 • traumatologie (afdeling A2)
 • vaatchirurgie (afdeling A2)
Gedurende deze periode zal u voornamelijk werken onder supervisie van een arts-assistent chirurgie. U loopt samen met de arts-assistent en de chirurg visite. In deze periode krijgt u inzicht in de postoperatieve behandeling, in de wondgenezing, in de reconvalescentie en verwerft u handigheid in het inbrengen van infusen en urine-catheters. Dagelijks zal u patiënten op modelwijze 'statussen'. Deze patiënten worden door u voorgedragen voor operatie tijdens de 16:45 uur bespreking (=overdracht). Het vervolg van de ziekte en de behandeling van deze patiënten wordt door u beknopt en nauwkeurig in kaart gebracht. Voor de wetenschappelijke achtergrond van het ziektebeeld kan u boeken in de bibliotheek of het internet raadplegen. 
Wanneer u enigszins ingeburgerd bent op de verpleegafdeling, kan u tijd vrijmaken voor de operatiekamers, de polikliniek en de POK (kleine chirurgische verrichtingen). 
Op de operatiekamers dient u voor de aanvang van de narcose aanwezig te zijn. U verlaat de kamer pas als de operatie afgelopen is. U  wordt ingedeeld om als eerste of tweede assistent aan de operatietafel te staan, mits daar plek voor is. Per operatiekamer is er één coassistent aanwezig. 
In deze weken wordt u ook ingeschakeld op de polikliniek. U neemt anamnese af bij nieuwe patiënten, verricht lichamelijk onderzoek en bespreekt de status met de chirurg of arts-assistent. In deze periode kan u ook actief deelnemen aan de verrichtingen op de poliklinische operatiekamer. Op het vaatlaboratorium krijgt u inzicht over het non-invasieve vaatonderzoek. De wond-consulent zal u  (samen met de dermatoloog) meenemen op de ronde langs problematische wonden bij patiënten op de verpleegafdelingen. 

Week 5, 6, 7 en 8

In deze weken bent u gedurende een week te gast bij elk van de subspecialismen orthopedie, urologie, plastische chirurgie en/of anaesthesie. De volgorde waarin u deze stages loopt wordt in samenspraak binnen de co-groep bepaald. In deze periode loopt u een week mee in de avonddienst samen met de arts-assistent van dienst (16.00 - 24.00 uur), start zondag 12.00 uur met de Intensive Care-bespreking
Op de Spoedeisende Hulp zult u leren over wondverzorging, diagnostiek en behandeling van fracturen en letsels van weke delen. Tevens krijgt u tijdens het coschap onderwijs in de principes van de Advanced Trauma Life Support (ATLS).
Indien u dit wenst, kunt u een dag te gast zijn bij de Ambulancedienst. U dient dit aan de co-assistentenopleider kenbaar te maken. 

Ter afsluiting

In de laatste weken van het coschap wordt er door de vertrekkende coassistenten een voordracht gehouden. Elke voordracht duurt maximaal 10 minuten en bepaalt mede het eindcijfer voor het coschap.

 

 
 


Laatst bijgewerkt op: 16-07-2020

Deel deze pagina: