Slingeland Ziekenhuis

Co-assistentschap Interne Geneeskunde


 Inleiding

De afdeling Interne Geneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis is sinds 1987 actief betrokken bij de opleiding van coassistenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Radboud. Op de afdeling Interne Geneeskunde (kliniek en polikliniek) van het Slingeland Ziekenhuis, worden permanent vier coassistenten opgeleid in periodes van acht weken.

Betrokken maatschapleden

Hieronder staan de betrokken maatschapleden bij de opleiding Interne Geneeskunde van de co-assistenten:

Specialisten:

 • dhr. N. Aboosy internist met als aandachtsgebied hematologie
 • dhr. dr. C. van Arkel internist met als aandachtsgebied oncologie
 • mevr. dr. E.R. van Bladel met als aandachtsgebied hematologie
 • dhr. R.H.G. Engbersen internist met als aandachtsgebied nierziekten
 • dhr. J. Huussen internist met als aandachtsgebied nierziekten
 • mevr. dr. H.H.T.I. Klein internist met aandachtsgebied nierziekten
 • mevr. A.H. Mulder internist met als aandachtsgebied endocrinologie
 • mevr. M.S.. Velema internist met als aandachtsgebied endocrinologie
 • dhr. R. van de Wetering met als aandachtsgebied oncologie
De supervisie van het coschap Interne Geneeskunde berust bij de leden van de vakgroep, de organisatie is in handen van Dhr R. Engbersen.
De vakgroep Interne Geneeskunde verzorgt eveneens de opleiding voor internisten in opleiding en stages Interne Geneeskunde voor andere medisch specialistische opleiding (opleider dr. H.H.T.I. Klein). Deze opleidingen maken deel uit van de opleiding Interne Geneeskunde in de regio Nijmegen (regionaal hoofd opleider is mv.  prof. dr. J. de Graaf).

Betrokken afdelingen

De hier volgende afdelingen zijn betrokken bij de opleiding van coassistenten Interne Geneeskunde in het Slingeland Ziekenhuis:
 • Verpleegafdelingen Interne Geneeskunde
  De werkzaamheden op de klinische afdelingen van Interne Geneeskunde en Maag-, darm- en leverziekten omvatten het aanleggen van een medisch dossier van een daartoe aangewezen patiënt. De beoordeling van het aangelegde dossier is in handen van de arts-assistent en een lid van de maatschap Interne Geneeskunde.
 • Polikliniek Interne Geneeskunde
  Wekelijks krijgt de coassistent een overzicht van nieuwe patiënten op de polikliniek Interne Geneeskunde. In overleg met de supervisor worden patiënten gekozen die de co-assistent kan zien. De coassistent zal na beoordeling een voorstel doen voor beleid voor betreffende patiënt. Tevens wordt meegekeken bij de spreekuren van de specialisten.
 • Functieafdeling Interne Geneeskunde
  Op de functieafdeling leert de coassistent over interne functieonderzoeken zoals de endoscopie, botdensitometrie, slokdarm pH- en manometrie. Daarnaast wordt beenmergonderzoek verricht.
 • Afdeling Cardiologie
  Zowel de polikliniek Cardiologie als de verpleegafdeling Cardiologie zijn betrokken bij de opleiding van de coassistent Interne Geneeskunde. Hier wordt kennisgemaakt met hartkatheterisatie, pacemakers, de acute kamer en cardioversie.
 • Afdeling Longziekten en Tuberculose
  Zowel de polikliniek, de kliniek als de functieafdeling worden bezocht door de coassistent. Deze leert o.a. over het longfunctieonderzoek en de bronchoscopie.
 • Polikliniek Reumatologie
  Ad hoc kan er contact zijn met de reumatologen betreffende patiënten op hun polikliniek
Op vrijdagmorgen kan een coassistent meelopen met het spreekuur van de reumatoloog .
 • Dagbehandeling Oncologie
  Als coassistent op verpleegafdeling N0-zuid kunt u in contact komen met oncologische patiëntenzorg.
 • KCHL
  Op de afdeling Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium bestaat de mogelijkheid om urinesedimenten te beoordelen en microscopisch bloed- en beenmergonderzoek te verrichten.
 • Radiologie
  Op deze afdeling vindt dagelijks de beoordeling plaats van röntgenfoto’s van klinische patiënten.
 • Medische bibliotheek
  Hier zijn (medische) boeken, tijdschriften, CD-rom’s en het internet te raadplegen. (Internet is uiteraard ook toegankelijk met de computers in de assistentenkamers op de verpleegafdelingen).

Weekoverzicht co-assistentschap

Wanneer gekozen is voor een stage Interne Geneeskunde in het Slingeland Ziekenhuis ontvangt u enkele weken voor de aanvang van het coschap een schriftelijke uitnodiging.
Op de eerste dag van de stage wordt u om 08.00 uur in het Slingeland Ziekenhuis verwacht. U sluit aan bij de overdracht welke plaats vindt in de opleidingsruimte Interne Geneeskunde (TEC-gebouw). Na de overdracht vindt een introductiegesprek plaats met de opleider en wordt u op de hoogte gebracht van de werkafspraken binnen ons ziekenhuis. Aansluitend krijgt u een rondleiding en de kleding (een witte jas) wordt verzorgd. Tevens ontvangt u een folder over het ziekenhuis.
U kunt bij de coördinerend co-assistentenopleider of, indien deze afwezig is, bij één van de andere leden van de maatschap terecht betreffende vragen rondom de introductie, het verloop van het programma op de afdelingen en problemen tijdens de stage. Gedurende de gehele stageperiode werkt u onder supervisie van een arts-assistent, internist of maag- darm- en leverarts, cardioloog of longarts.

Week 1 t/m 4
U loopt de eerste vier weken stage op de verpleegafdelingen Interne Geneeskunde, Maag-, darm- en leverziekten, Longziekten of Cardiologie. Ook leert u venapuncties te verrichten op het laboratorium.

Week 5 t/m 8
U loopt deze vier weken stage op de polikliniek Interne Geneeskunde. Tijdens deze vier weken kan tijd worden ingeruimd voor het specialisme Cardiologie (acute kamer, coronair angiografie, cardioversie), Longziekten (longfunctieonderzoek, bronchoscopie) en Maag-, darm- en leverziekten. Ook kan met de reumatologen een afspraak gemaakt worden over contact met nieuwe en/of controle patiënten op hun polikliniek.

Dagrooster afdeling Interne Geneeskunde

Om 08.15 uur (maandag om 08.00 uur) begint de dag met een ochtendrapport in de opleidingsruimte Interne Geneeskunde. Daarnaast is dit de gelegenheid waarbij iedereen van harte wordt uitgenodigd onderwerpen aan te dragen voor publieke discussie.
Rond 13.00 uur is er een voordracht/bespreking, waarvoor het programma is weergegeven in de weekindeling.
Om 17.00 uur (maandag om 16.45 uur) worden de röntgenfoto’s van klinische patiënten bekeken in de ruimte van afdeling Radiologie. Tot slot vindt om 17.15 uur het avondrapport plaats, aansluitend aan de radiologiebespreking. De werkdag eindigt rond 18.00 uur.

Avonddiensten

In de laatste vier weken van de stage verricht u vier avonddiensten, in overleg met de dienstdoende arts-assistent. Om 17.00 uur gaat de diensttijd in, de dienst eindigt om 24.00 uur. Compensatie volgens bestaande regeling van de faculteit.

Onderwijs

Binnen het werkrooster op de afdeling Interne Geneeskunde is plaats gemaakt voor cursorisch onderwijs. Hiervoor wordt vrijwel iedere dag een uur gereserveerd. Het onderwijs is verplicht voor de coassistenten.
De coassistent zal in het kader van zijn coschap een patiënt voordragen op de maandag om 13.00 uur in het TEC gebouw. In overleg zal worden bepaald welke patiënt. Het doel van deze voordracht is om te leren hoe je als coassistent een patiënt aan collegae kunt presenteren. Daarvoor staan computers met presentatie-software (PowerPoint) en videoprojectie ter beschikking. Naast de presentatie van de casus, is het van belang dat u weergeeft welke vragen u hebt opgezocht in de literatuur en welke bronnen zijn geraadpleegd (minimaal een leerboek, UpToDate, Cochrane en Pubmed). Begeleiding in dit opzicht wordt verzorgd door de leden van de vakgroep.

Tijdens het verblijf op de polikliniek zullen video-opnamen gemaakt worden, die worden gebruikt als onderwijsmateriaal in het eerste centrale coschap.

Co-huis

Het ziekenhuis stelt u tijdens uw coschap in de gelegenheid gebruik te maken van een co-huis. De co-huizen betreffen twee appartementen in Doetinchem.

Ter afsluiting

In de laatste week van het coschap vindt een gesprek plaats met de opleider over uw functioneren gedurende het hele coschap.


Laatst bijgewerkt op: 16-07-2020

Deel deze pagina: