Organisatiestructuur

Organisatiestructuur


Per 1 januari 2017 zijn het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix gefuseerd en bundelen zij hun krachten als Santiz. 
Beide ziekenhuizen behouden ieder hun volwaardige aanbod van zorg en blijven alle patiënten behandelen. Dit betekent onder meer dat de Spoedeisende hulp, de verloskundige zorg en de Intensive care in beide ziekenhuizen blijven bestaan. Door de bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen en elkaars deskundigheden en capaciteiten te bundelen zien de ziekenhuizen kans om de ziekenhuiszorg ook in de toekomst van het beste niveau en dichtbij de patiënt aan te blijven bieden.
De decentrale organisatiestructuur kenmerkt zich door een duidelijke gezagsstructuur. De korte communicatielijnen zorgen ervoor dat de medewerkers duidelijkheid hebben over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 

Raad van Bestuur Santiz

 • dhr. C.W.J.M. (Chrit) van Ewijk - voorzitter 
 • dhr. B. (Bijar) Altalabani - lid (vanaf 1 juli 2018)

Topstructuur Santiz

 • (programma)directeur zorgbeleid (Santiz): dhr. E.Bomers
 • transitiedirecteur nieuwbouw (Slingeland): dhr.G. Groenendijk
     
 • clustermanager medisch ondersteunende en behandeldiensten (Santiz): dhr. D. de Haan (vanaf 1 september 2018)         
 • clustermanager acute zorg (Slingeland): mevr. L. Aalders                    
 • clustermanager beschouwend (Slingeland): mevr. T. Bockting
 • clustermanager snijdend (Slingeland): vacant
 • clustermanager OK&services (Slingeland): dhr. R. Nummerdor
 • clustermanager vrouw&kind (Slingeland): mevr. L. Janssen
 • clustermanager 1 (beschouwend/vrouw&kind) (SKB): mevr. S. Kroesen
 • clustermanager 2 (acuut/snijdend/OK&services) (SKB): dhr. B. Bartelink
     
 • Projectdirecteur Nieuwbouw en adviseur vastgoedstrategie (Slingeland)dhr. P. Smaling
Rechtstreeks onder de bestuurders vallen de volgende afdelingen voor beide locaties:
 • Personeel, Organisatie en Opleidingen
 • Business Control
 • Financiële en Medische Administratie
 • Zorg- en Informatietechnologie (Slingeland)
 • Zorg- en Informatietechnologie (SKB)
 • Kwaliteit en Veiligheid
 • Marketing en Communicatie
 • Facilitair bedrijf, vastgoed en beheer
Beide locaties van Santiz kennen per 2018 een managementteam, gericht op de aansturing van de locatie. Beide teams vormen samen met de Raad van bestuur en de (programma)directeur zorgbeleid het kernteam. Dit kernteam is verantwoordelijk voor strategie en beleid van de hele ziekenhuisorganisatie Santiz én voor de interactie met de regionale partijen.


Raad van Toezicht Santiz

De Raad van Toezicht ziet toe op de correcte vorming en uitvoering van het ziekenhuisbeleid. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende en bemiddelende rol en zij benoemt de Raad van Bestuur en de accountant.
De leden van de Raad van Toezicht van Santiz:
 • de heer dr. A.H. Flierman, voorzitter
 • de heer drs. Fr.C.A. Jaspers, vicevoorzitter
 • de heer drs. C.L. Bruinsma
 • de heer drs. A.H.M. Catau
 • de heer drs. E. Heijink
 • mevrouw drs. M.C.V. Idema
 • mevrouw dr.ir. M.N. Pieters
 • de heer drs. H.J. Sloots (act.AG Santiz)

Medische Staf Slingeland

In het ziekenhuis zijn de medisch specialisten professioneel verantwoordelijk voor de diagnostiek en de behandeling. De beslissing over welke zorg geboden zal worden, wordt samen met de patiënt genomen.
De medisch specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf die als doelstelling heeft de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de zorg te bevorderen.

Samenstelling stafbestuur

Het bestuur van de medische staf is als volgt samengesteld.
 • George Kienstra, neuroloog: voorzitter
 • Pim Mooij, gynaecoloog: lid vanuit MSB-bestuur
 • Rutger Jansen, cardioloog: lid vanuit MSB-bestuur
 • Mieke Karlietis, geriater: lid vanuit het VMSD-bestuur
 • Christian van Haselen, dermatoloog: lid vanuit het VMSD-bestuur
 • Job Huussen, internist-nefroloog: lid
 • Barry Schenk, radioloog: lid

Medisch Specialistisch bedrijf (MSB):

Coöperatief MSB Slingeland U.A.De vrijgevestigde medisch specialisten hebben sinds 1-1-2015 een medisch specialistisch bedrijf opgericht.

Ondernemingsraad (or)

De ondernemingsraad is de gekozen vertegenwoordiging van alle medewerkers van het ziekenhuis. De or kan met directie overleggen en adviseren over alle zaken die het beleid van het ziekenhuis betreffen.

Verpleegkundige Adviesraad (VAR) 

De VAR adviseert de Raad van Bestuur over beleid met betrekking tot de verpleegkundige zorg, om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren. Daarnaast heeft de VAR tot doel om de profilering. professionalisering en positionering van de verpleegkundige beroepsgroep te bevorderen.

Public relations en perscontacten

Alle vragen van de pers worden behandeld door de pr-functionaris, zo nodig in overleg met de directie. De pr-functionaris is bereikbaar op telefoonnummer: (0314) 32 91 67 of via pr@slingeland.nl.

De pr-functionaris heeft o.a. de volgende aandachtsgebieden:
 • Persvoorlichting, woordvoering directie
 • Onderhouden perscontacten
 • Organisatie van evenementen (congressen, symposia, klinische conferenties)
 • Redacties bladen

 

 

 


Laatst bijgewerkt op: 01-05-2018

Deel deze pagina: