Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Uw privacy

Gepubliceerd op: 06 november 2021

Privacy en geheimhouding

Wanneer u als patiënt in het ziekenhuis komt, worden gegevens van u vastgelegd, zoals persoonsgegevens en gegevens over uw behandeling. Dit is nodig om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Deze gegevens zijn geheim. Alleen de zorgverleners en medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben recht op inzage in deze gegevens. Zij gaan hier vertrouwelijk mee om. Zij mogen geen informatie aan derden verstrekken tenzij de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierop gelden enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er sprake is van wettelijke plicht of als u zelf niet in staat bent toestemming te geven, maar in levensgevaar verkeert. 

Het Slingeland Ziekenhuis behandelt (online) gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons 'Privacyreglement patiënten' staat uitgebreid beschreven hoe wij met patiëntgegevens omgaan.

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken om een aandoening of ziekte te behandelen, noemt men deze samenwerking 'ketenzorg'. Wanneer het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot de patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Voorwaarde is wel dat de patiënt van tevoren duidelijk is geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten. 

U kunt bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan bepaalde personen of instanties. Dit kunt u aan ons meedelen op het daarvoor bestemde privacyformulier. Dit formulier is te downloaden van onze website en verkrijgbaar bij de Medische Administratie of via de receptie.

Functionaris Gegevensbescherming  

Binnen het Slingeland Ziekenhuis werkt een Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris ziet toe op de toepassing en naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook houdt hij intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Eveneens is de functionaris aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers bij vragen, bijvoorbeeld over inzageverzoeken en klachten op gebied van privacy.

De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via fg@slingeland.nl. 

Inzage dossier 

Een patiënt heeft recht op het inzien van zijn/haar medisch dossier waarin gegevens staan die betrekking hebben op de behandeling. Lees verder op de pagina opvragen van een dossier.

Gebruik van uw e-mailadres

Door uw e-mailadres aan ons op te geven (bij de balie of in Mijn Slingeland) verleent u het Slingeland Ziekenhuis toestemming om uw e-mailadres in ons systeem op te slaan. Uiteraard behandelen wij uw gegevens strikt vertrouwelijk. Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet verstrekt aan derden zonder dat dit wettelijk is toegestaan.

We gebruiken uw e-mailadres onder andere:

 • om u te herinneren aan uw afspraak en om kenbaar te maken dat er informatie voor u klaarstaat in Mijn Slingeland;
 • voor kwaliteitsdoeleinden van het ziekenhuis, zoals het toesturen van een digitale vragenlijst met betrekking tot uw ervaringen (Patiënt Ervarings Monitor). Als uw e-mailadres bij ons bekend is, wordt u uitgenodigd door het bedrijf Expoints (afzender Slingeland@expoints.nl) voor een tevredenheidsonderzoek met betrekking tot het contact dat u heeft gehad met ons ziekenhuis of uw bezoek aan ons ziekenhuis. Expoints ontvangt van ons beveiligd de gegevens die nodig zijn voor het versturen van de vragenlijsten naar onze patiënten. Deze vragenlijsten worden aan het eind van elk kwartaal verstuurd met een maximum van twee vragenlijsten per jaar;
 • om u uit te nodigen voor digitaal contact met uw zorgverlener via andere applicaties dan Mijn Slingeland, bijvoorbeeld Beter Dichtbij.


Wilt u geen informatie van het ziekenhuis per e-mail ontvangen? Geef dit dan aan bij de Inschrijfbalie of de polikliniek.

Gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek 

Gegevens over patiënten worden door het Slingeland Ziekenhuis vastgelegd. Deze geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistische informatie. Daarbij zijn de persoonsgegevens geanonimiseerd zodat zij (redelijkerwijs) niet tot een individuele persoon herleidbaar zijn. In dit geval hoeft geen toestemming aan de patiënt te worden gevraagd.

Persoonsgegevens (herleidbaar tot de betrokkene) ten behoeve van wetenschappelijk of statistisch onderzoek kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene worden verstrekt indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • het onderzoek dient een algemeen belang;
 • het onderzoek kan zonder de gevraagde gegevens niet worden verricht;
 • de betrokkene heeft geen uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen de gegevensverwerking;
 • er doet zich één van de twee volgende situaties voor:
  • toestemming vragen is redelijkerwijs niet mogelijk op gronden, gelegen in de betrokkene (bijvoorbeeld: de betrokkene is overleden, onbereikbaar door verhuizing, of de confrontatie met het onderzoek zou voor hem onnodig bezwarend zijn). Onder deze omstandigheden heeft de onderzoeker de plicht het onderzoek zo uit te voeren dat de privacy van de betrokkene zo min mogelijk wordt geschaad;
  • toestemming vragen kan in redelijkheid niet worden verlangd vanwege de aard van het onderzoek (bijvoorbeeld: onderzoek waarbij zeer veel patiënten zijn betrokken of onderzoek waarbij een reële kans op selectieve respons bestaat). In deze gevallen moet de arts de gegevens zodanig coderen, dat de onderzoeker de gegevens niet kan herleiden tot de patiënt;
 • de commissie ICHGCP (International Conference on Harmonization Good Clinical Practice) heeft hiervoor toestemming gegeven en tussen commissie ICHGCP en de onderzoeker zijn deugdelijke afspraken gemaakt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Meer informatie: nuttige websites  

 • Meer informatie over uw rechten en plichten vindt u in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'
 • Informatie over uw rechten in de zorg: www.zorgwijzer.nl/faq/patientenrechten
 • Informatie over rechten van de patiënt vindt u in folders over patiëntenrecht, te bestellen bij de Patiëntenfederatie Nederland via de website: www.patientenfederatie.nl.
 • Meer informatie over de privacy en veiligheid van Mijn Slingeland vindt u op de webpagina Mijn Slingeland en uw privacy
 • De Autoriteit Persoonsgegevens kan u tevens informatie geven over patiëntenrechten, over privacy en bescherming van persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • Voor meer informatie, vragen of ondersteuning over uw rechten in de zorg kunt u ook terecht bij Adviespunt Zorgbelang. Deze organisatie ondersteunt individuele burgers bij vragen en klachten over zorg en welzijn. Dit geldt voor langdurige zorg, onvrijwillige zorg, sociaal domein en jeugdhulp. Telefoon: 088 92 94 000 of www.adviespuntzorgbelang.nl

Voor aanvullende informatie kunt u altijd uw huisarts of specialist om nadere informatie of uitleg vragen.


 

Laatst bijgewerkt op: 20 november 2023

Direct naar

2023-dec-annie-elissen.png
Exposities in december en januari in het Slingeland