Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Cliëntenraad

Gepubliceerd op: 08 februari 2022

De Cliëntenraad van het Slingeland Ziekenhuis geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Collectief (MSC) over onderwerpen als zorgbeleid, kwaliteit, reorganisaties en nieuwbouwplannen. Naast dit adviesrecht heeft de Cliëntenraad ook instemmingsrecht. Bij het adviseren en al dan niet instemmen, kijkt de Cliëntenraad altijd of de belangen van patiënten voldoende meegenomen zijn. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur over uiteenlopende onderwerpen, die rechtstreeks gevolgen hebben voor patiënten.

Cliënten

Met 'cliënten' worden zowel (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers van deze patiënten bedoeld.

Werkwijze Cliëntenraad 

De Cliëntenraad heeft maandelijks overleg waarin terugkoppeling over allerhande zaken wordt gedaan en besluitvorming plaatsvindt. Een keer per twee maanden is er overleg met de Raad van Bestuur. De onderwerpen zijn zeer verschillend. Een belangrijk uitgangspunt is dat het altijd gaat om algemene zaken en niet over de situatie van een individuele cliënt. Heeft u een algemene klacht of suggestie over de ziekenhuiszorg dan kunt u bij ons terecht.

Onderwerpen waar we ons o.a. mee bezig houden zijn:

 • bewegwijzering
 • informatieverstrekking aan de cliënt
 • maaltijdvoorziening
 • meerjarendoelen 2019-2024
 • ouderenbeleid
 • parkeeraangelegenheden
 • persoonlijke gezondheidsomgeving
 • privacy
 • veiligheid
 • verpleegkundige 2020
 • voorzieningen in het gebouw
 • wachttijden in poliklinieken
 • zorgvisie Achterhoek

Tevens brengen wij adviezen uit over o.a. de geestelijke en maatschappelijke zorg, benoeming van de Raad van Bestuur, verhuizen en verbouwen en eventuele samenwerking of fusie met andere instellingen.

Klachten

Heeft u een individuele klacht, dan adviseren wij u dit eerst met de arts, de verpleegkundige of de teammanager te bespreken. Als u dit bezwaarlijk vindt kunt u, om advies in te winnen of een klacht in te dienen, contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

Samenstelling van de Cliëntenraad 

De Cliëntenraad bestaat uit zeven mensen. Ze wonen allemaal in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en zijn niet beroepsmatig bij het ziekenhuis betrokken. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad wordt er naar gestreefd mensen met verschillende achtergronden aan te trekken. De zittingsduur is vier jaar. Verlenging met maximaal een periode van vier jaar is mogelijk. Vacatures worden door middel van het plaatsen van een advertentie bekend gemaakt. Bij het invullen van een vacature speelt betrokkenheid bij de positie van de cliënten van het ziekenhuis een grote rol.

 

Advies- en instemmingsrecht

De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Daarnaast geldt voor een aantal aangelegenheden een instemmingsrecht. Adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen. Dit moet dan wel eerst eenmaal in een overlegvergadering aan de orde zijn geweest en voorzien zijn van een schriftelijke motivatie waarom het advies niet wordt opgevolgd. Voor onderwerpen zoals bijv. de klachtenregeling, het beleid met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en hygiëne en beleid met betrekking tot voeding is instemming van de Cliëntenraad nodig. Indien de Cliëntenraad geen instemming wil verlenen kan de zaak uiteindeiljk voorgelegd worden aan de Landeiljke Commissie van Vertrouwenslieden. Deze commissie doet dan een bindende uitspraak.

Contact

De Cliëntenraad beschikt over een secretariaat waar u zowel telefonisch als schriftelijk/per mail informatie kunt ontvangen en uw reacties kwijt kunt.

De Cliëntenraad is geïnteresseerd in uw mening over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van het Slingeland Ziekenhuis. Ook u kunt er aan bijdragen dat het kwaliteitsniveau van de zorgverlening op een hoog niveau is en in de toekomst ook blijft.


Documenten

Laatst bijgewerkt op: 15 maart 2022

Direct naar

wachtkamer-kno.jpg
Slingeland versoepelt coronamaatregelen