Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Rechten en plichten

Gepubliceerd op: 11 februari 2008

Privacy en geheimhouding

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis komt, worden gegevens vastgelegd. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals naam, adres en woonplaats, maar ook gegevens over onderzoek en behandeling. Deze gegevens zijn geheim. Alleen de patiënt en de hulpverleners die bij de behandeling betrokken zijn, hebben recht op inzage in deze gegevens.

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken om een aandoening of ziekte te behandelen, noemt men deze samenwerking 'ketenzorg'. Wanneer het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot de patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Voorwaarde is wel dat de patiënt van tevoren duidelijk is geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten. 

Zorgverleners zijn tot geheimhouding verplicht over alle zaken waar zij beroepshalve kennis van nemen. De zorgverleners mogen geen informatie aan derden verstrekken tenzij de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Zie ook: contact via e-mail met de zorgverlener

U kunt bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan bepaalde personen of instanties. Dit kunt u aan ons meedelen op het daarvoor bestemde ' privacyformulier (pdf-bestand)'. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de Medische Administratie of via de receptie.

De wet regelt hoe wij met uw gegevens moeten omgaan. Niet alle ziekenhuizen doen dat op dezelfde manier. Hoe uw persoonlijke gegevens in het Slingeland Ziekenhuis worden beschermd kunt u lezen in ons 'Privacyreglement patiënten'. Dit document kunt u opvragen bij het Bureau Patiëntenvoorlichting.

Functionaris Gegevensbescherming 

Binnen het Slingeland Ziekenhuis werkt een Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris ziet toe op de toepassing en naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook houdt hij intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Eveneens is de functionaris aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers bij vragen, bijvoorbeeld over inzageverzoeken en klachten op gebied van privacy.

De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via informatiebeveiliging@slingeland.nl, en telefonisch via de receptie van het ziekenhuis (0314 32 99 11)

Inzage dossier 

Een patiënt heeft recht op het inzien van zijn/haar medisch dossier waarin gegevens staan die betrekking hebben op de behandeling. Lees verder op de pagina opvragen van een dossier.

Informatieverstrekking door de zorgverlener

Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen beide partijen. Hierbij heeft de patiënt recht op informatie. De zorgverlener heeft de plicht de patiënt voor te lichten over de ziekte, onderzoek, behandeling, de gevolgen en risico's van de behandeling, eventuele alternatieve behandelingen en toekomstverwachtingen. Deze informatie moet mondeling gegeven worden, in een begrijpelijke taal, desgewenst aangevuld met schriftelijke informatie. De informatie helpt de patiënt een keus te maken bij het geven van toestemming voor een onderzoek of behandeling. Alleen met voldoende informatie kan de patiënt meedenken en meebeslissen over de zorgverlening.

Verstrekken van informatie en meewerken

De patiënt heeft de plicht de zorgverlener volledig en eerlijk op de hoogte te stellen. Dit is nodig zodat de zorgverlener beter en sneller een diagnose kan stellen en een voor de patiënt geschikte behandeling kan adviseren. Daarnaast heeft de patiënt de plicht mee te werken en zoveel mogelijk de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

Gebruik van uw e-mailadres

Door uw e-mailadres aan ons op te geven (bij de balie of in Mijn Slingeland) verleent u het Slingeland Ziekenhuis toestemming om uw e-mailadres in ons systeem op te slaan. Uiteraard behandelen wij uw gegevens strikt vertrouwelijk. Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet verstrekt aan derden. We gebruiken uw e-mailadres voor het versturen van een herinneringsmail voor een afspraak of om kenbaar te maken dat er een vragenlijst of e-consult voor u in 'Mijn Slingeland' staat. Daarnaast wordt het e-mailadres gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden van het ziekenhuis, zoals het toesturen van een digitale vragenlijst met betrekking tot uw ervaringen.

Wilt u geen informatie van het ziekenhuis per e-mail ontvangen? Geef dit dan aan bij de Inschrijfbalie of de polikliniek.

 

Gedragscode

Alle patiënten, bezoekers en medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis dienen zich te gedragen volgens de gedragsregels.

Gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek 

Gegevens over patiënten worden door het Slingeland Ziekenhuis vastgelegd. Deze geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistische informatie. Daarbij zijn de persoonsgegevens geanonimiseerd zodat zij (redelijkerwijs) niet tot een individuele persoon herleidbaar zijn. In dit geval hoeft geen toestemming aan de patiënt te worden gevraagd.

Persoonsgegevens (herleidbaar tot de betrokkene) ten behoeve van wetenschappelijk of statistisch onderzoek kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene worden verstrekt indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • het onderzoek dient een algemeen belang;
  • het onderzoek kan zonder de gevraagde gegevens niet worden verricht;
  • de betrokkene heeft geen uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen de gegevensverwerking;
  • er doet zich één van de twee volgende situaties voor:
    • toestemming vragen is redelijkerwijs niet mogelijk op gronden, gelegen in de betrokkene (bijvoorbeeld: de betrokkene is overleden, onbereikbaar door verhuizing, of de confrontatie met het onderzoek zou voor hem onnodig bezwarend zijn). Onder deze omstandigheden heeft de onderzoeker de plicht het onderzoek zo uit te voeren dat de privacy van de betrokkene zo min mogelijk wordt geschaad;
    • toestemming vragen kan in redelijkheid niet worden verlangd vanwege de aard van het onderzoek (bijvoorbeeld: onderzoek waarbij zeer veel patiënten zijn betrokken of onderzoek waarbij een reële kans op selectieve respons bestaat). In deze gevallen moet de arts de gegevens zodanig coderen, dat de onderzoeker de gegevens niet kan herleiden tot de patiënt;
  • de commissie ICHGCP (International Conference on Harmonization Good Clinical Practice) heeft hiervoor toestemming gegeven en tussen commissie ICHGCP en de onderzoeker zijn deugdelijke afspraken gemaakt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Verstrekken gegevens voor bron- en contactonderzoek GGD

Wij registreren automatisch in ons ziekenhuissysteem wanneer u als patiënt op een (poliklinische) afdeling of bloedafname-locatie bent geweest. Als er sprake is van een corona-uitbraak, kunnen deze gegevens worden gebruikt om te achterhalen of u in de buurt bent geweest van een positief getest persoon. Deze gegevens worden alleen verstrekt als de GGD daar om vraagt vanwege bron- en contactonderzoek.

Meer informatie: nuttige websites  

Voor aanvullende informatie kunt u altijd uw huisarts of specialist om nadere informatie  of uitleg vragen.


 

Laatst bijgewerkt op: 22 maart 2022

Direct naar

wachtkamer-kno.jpg
Slingeland versoepelt coronamaatregelen