Embedded Field Lab in Slingeland

Het Slingeland Ziekenhuis als proefomgeving voor innovaties

Gepubliceerd op : 17-03-2015
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Het Slingeland Ziekenhuis is initiatiefnemer van het zogenaamde ‘Embedded Field Lab tweedelijns zorg’ dat onlangs van start is gegaan. Een Embedded Field Lab is een proefomgeving in een bestaande zorginstelling. In het Field Lab werkt het ziekenhuis samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen als universiteit en hoger beroepsonderwijs, om samen invulling te geven aan de zorg van de toekomst. Dit kan door bijvoorbeeld innovatieve processen, producten of projecten te testen en te valideren. Zo kunnen prototypes die een bedrijf heeft ontwikkeld getest worden in de bestaande praktijkomgeving van het ziekenhuis.
Naast de al bestaande praktijkomgeving wordt er wellicht ook nog een klinische kamer ingericht, speciaal om allerlei vernuftige prototypes te testen. Er wordt bekeken of de begane grond van de locatie aan de Gezellenlaan gebruikt kan worden om een virtuele ‘polikliniek van de toekomst’ in te richten. Daar worden dan dingen getest voor de poli’s zoals online consulten met de patiënt.

Aanleiding

Innovaties in de zorg vinden maar moeilijk hun weg naar de praktijk. Dat komt mede door de vele wet- en regelgevingen met betrekking tot de zorgverlening. Met het oog op de toekomst is er wel een groeiende behoefte aan nieuwe technologieën en innovaties. Denk aan het feit dat er steeds minder verpleegkundigen beschikbaar zullen zijn door ontgroening. En dat door de vergrijzing de vraag naar zorg alleen maar zal stijgen. Innovaties kunnen ervoor zorgen dat er ook in de toekomst sprake is van goed toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg voor de inwoners van de regio.

Versnelde marktintroductie

De zorg is een complexe omgeving waarin een veelheid aan partijen participeert, van eerste en tweedelijns zorg, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, tot overheid en financiële instellingen. De ontwikkeling van een nieuw idee tot aan de introductie in de markt is vaak 10 tot 15 jaar. Dit komt door de strenge veiligheidseisen en hoge kosten voor de introductie van een nieuw product. Om deze tijd te verkorten is het van belang dat de ontwikkelaars dichter bij de eindgebruikers ontwikkelen. Het Field Lab brengt vraag en aanbod in een vroeg stadium al samen. Zo is er sneller duidelijkheid over de behoeften, wensen, knelpunten en eventuele problemen. Het Field Lab legt de optimale verbindingen tussen alle betrokkenen waardoor er versnelde marktintroducties kunnen zijn.

Voordelen voor het Slingeland

Alles wat het Field Lab in de komende drie jaar test en wat werkt, kan meegenomen worden in het ontwerp en de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Dat is een unieke kans, zowel voor het ziekenhuis als voor de andere deelnemers in het Field Lab. Daarnaast wordt de organisatie al in een heel vroeg stadium meegenomen in verandering. Medewerkers en specialisten gaan op een nieuwe manier werken. Zij helpen bij innovaties door deel te nemen, mee te denken en hun deskundigheid in te zetten. Daardoor is het Slingeland al vroeg voorbereid op de toekomstige zorg en kan het een voortrekkersrol op zich nemen. Het Slingeland Ziekenhuis wil vernieuwend zijn en kan zich niet veroorloven om een afwachtende houding aan te nemen. Dan loop je uiteindelijk achter de feiten aan.

Investering

De provincie wil door de implementatie van Field Labs op allerlei terreinen een boost geven aan de werkgelegenheid in de provincie Gelderland. Daarom willen ze vooral ook het midden en kleinbedrijf (MKB) in Gelderland interesseren tot deelname. Het Embedded Field Lab 2e lijnszorg is een initiatief van het Slingeland Ziekenhuis dat de provincie Gelderland ondersteunt door een investering te doen met € 200.000 subsidie voor de eerste drie jaar. Ook het bedrijfsleven investeert. Het ziekenhuis levert de omgeving en de medewerkers, letterlijk ‘de proeftuin’.
Het Field Lab in het ziekenhuis zal in eerste instantie met een aantal grotere bedrijven van start gaan, maar dat veroorzaakt tevens ruimte en mogelijkheden voor het MKB in de regio om later te participeren. Het Slingeland Ziekenhuis is lead partner, trekker en initiatiefnemer van het Field Lab. Daarnaast nemen Sensire, Rijnstate en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix deel in het Embedded Field Lab. 

Drie onderzoeksgebieden

Alle projecten die binnen het Embedded Field Lab gaan starten, moeten passen binnen de drie onderzoekgebieden.
 • De connected patiënt
  -   De poli-omgeving: de focus ligt op het toetsen van initiatieven die de bedrijfsvoering van de poli kunnen verbeteren.
  -   De kliniek: de plannen die de omgeving van ziekte en behandeling kunnen verbeteren voor zowel de patiënt, de mantelzorgers, begeleiding en professionals.
  -   Informatie en communicatie; innovaties die de informatie en datastromen tussen patiënten en zorgverleners of zorgverleners onderling (binnen en buiten de instelling) kunnen verbeteren.
  -   E-health. Vanuit de hele keten mogelijk maken van innovaties op het gebied van ziekte en behandeling, gezondheid en gedrag en het bevorderen van goed leefstijl en preventie.
 • Zorglogistiek
  De nadruk zal liggen op vraagstukken t.a.v. capaciteitsmanagement, patiëntenlogistiek, tracking en tracing van patiënten- en processtromen.
 • Productlogistiek
  Accent op tracking en tracing van verbruiksgoederen, (medische) apparatuur en sterilisatie van instrumentarium.

Voorbeelden van innovaties

Er zijn al meerdere voorbeelden van innovaties die verder ontwikkeld zullen worden binnen de proeftuin van het Slingeland; Een software bedrijf dat ideeën heeft rondom een innovatie die het mogelijk maakt om bewegingen van patiënten die een beroerte hebben gehad in kaart te brengen; Nieuwe ontwikkelingen in het verlengde van de ‘in beeld’-trajecten’; De ontwikkeling van een soort portal waar gegevens uit medische apps voor patiënten samenkomen. En er zijn nieuwe ideeën over voorraadbeheer in het ziekenhuis.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: fieldlab@slingeland.nl
Deel deze pagina: