Slingeland Ziekenhuis

Veel gestelde vragen over de strategische koers voor de ziekenhuizen van Santiz


Gepubliceerd op : 16-12-2019
Laatst bijgewerkt op: 20-12-2019

Santiz gaat samen met een vertegenwoordiging van interne betrokkenen en externe belanghebbenden de strategische koers voor de ziekenhuizen zorgvuldig uitwerken. Met dit overzicht proberen we zo goed en duidelijk mogelijk antwoord te geven op vragen die er zijn over de uitwerking van de strategische koers van Santiz.
Mochten zich de komende periode nieuwe vragen voordoen, nemen we deze uiteraard op.

 

Vragen over strategische toekomst en regiogroep

1. Wat is de reden om tot een (aangepaste) strategische koers te komen?

Momenteel hebben het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem een vergelijkbaar zorgaanbod. Beide ziekenhuizen presteren goed en zijn financieel gezond. Zoals breder geldt binnen de gezondheidszorg, staan we in de (nabije) toekomst voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan personele schaarste (met name in de acute zorg), kostenstijgingen en het kunnen blijven voldoen aan kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn grote investeringen nodig voor vernieuwing en digitalisering.

2. Is dat ook de reden dat er wordt gesproken van ‘toekomstbestendige’ zorg?

Klopt. Santiz is van mening dat wanneer we niet vooruit kijken en hier nu niet op wordt ingespeeld er een reële kans bestaat dat de kwaliteit van de zorg onder druk komt te staan. Dat willen we voorkomen. In de 'strategische koers voor de ziekenhuizen' wordt geformuleerd hoe we  bereikbare, betaalbare en kwalitatief goede zorg aan de inwoners van de Achterhoek kunnen blijven bieden.

3. Moet het besluit over de strategische koers van Santiz in februari 2020 genomen worden?

Nee, maar deze termijn is niet meer aan de orde.  Aanvankelijk was het plan het besluit over de koers in februari 2020 definitief te nemen. Santiz heeft geconstateerd dat er grote behoefte bestaat aan meer afstemming en overleg met alle betrokkenen en belanghebbenden. Daarom wordt er meer tijd genomen om in gesprek te gaan en het vervolgproces zorgvuldig te doorlopen.

4. Waarom wordt er een regiogroep ‘Duurzame medisch specialistische zorg Achterhoek’ opgericht?

Om het vervolgproces van de bepaling van de strategische koers van de ziekenhuizen zorgvuldig te doorlopen, wordt een regiogroep gevormd. Hierin zit een vertegenwoordiging van interne betrokkenen en externe belanghebbenden. Deze regiogroep is verantwoordelijk voor het gezamenlijk voorbereiden van een besluit over de meest duurzame inrichting van de medisch specialistische zorg in de Achterhoek. Hierbij liggen alle opties open.

5. Wie zijn er uitgenodigd voor deelname aan de regiogroep?

Naast de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van het Medisch Specialistisch Collectief Achterhoek (MSC) zal de regiogroep bestaan uit een vertegenwoordiging vanuit de huisartsen Oost- en West-Achterhoek, verloskundigen in de regio, de Santiz Cliëntenraad, Zorgbelang Inclusief, Witte Kruis Ambulancediensten, colleges van B&W uit Oost- en West Achterhoek en de zorgverzekeraars Menzis en VGZ. Ook inhoudsdeskundigen kunnen op specifieke onderwerpen aansluiten. De regiogroep start in januari 2020.

6. Wat gaat de regiogroep ‘Duurzame medisch specialistische zorg Achterhoek’ doen?

Samen bereidt de regiogroep een besluit voor over de meest duurzame medisch specialistische zorg voor alle inwoners van de Achterhoek. Daarnaast worden de gevolgen hiervan voor de locatieprofielen in Doetinchem en Winterswijk uitgewerkt. De regiogroep vormt een objectief beeld van de mogelijkheden en beoordeelt deze op de belangrijkste criteria (waaronder het belang voor patiënten, haalbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid.

7. Is de nieuwbouw aan de A18 op enige wijze gekoppeld aan de besluitvorming over de strategische koers?

De afgelopen tijd  is het  beeld ontstaan dat de besluitvorming over de strategische koers gekoppeld is aan de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De Raad van Bestuur hecht eraan te benadrukken dat dit niet het geval is. De nieuwbouw wordt voortgezet, met flexibiliteit voor eventuele aanpassingen in de komende decennia.

8. Welk onderzoek is er gedaan, waarop de aanvankelijke plannen zijn gebaseerd?

Er is grondig onderzoek gedaan door Gupta, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau heeft vijftien verschillende scenario’s geanalyseerd en getoetst. De onderzochte scenario’s variëren van doorgaan op de huidige voet tot bundeling van alle activiteiten op één centrale locatie in de Achterhoek en een aantal scenario’s er tussen in.
  
Kwam daar een voorkeursoptie uit?
Ja. Van de onderzochte opties is het scenario zoals in de aanvankelijke plannen werd geschetst het meest gunstig gebleken: de herziening van de ziekenhuisprofielen in combinatie met een verhuizing van het Slingeland Ziekenhuis naar een nieuwe locatie aan de A18 in Doetinchem. 
De twee uiterste opties, doorgaan zoals nu of één ziekenhuis op een centrale locatie, blijken voor de toekomst niet houdbaar en daarom niet toekomstbestendig.

9. Wat gebeurt er als de omstandigheden waarin de ziekenhuizen zich bevinden (opnieuw) wijzigen?

Santiz volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van zorgvraag, beschikbaarheid van personeel, kwaliteitseisen, digitalisering, innovaties, regelgeving en financiën.
We blijven altijd toetsen of de gekozen koers juist is. Mochten er op enige moment (externe) ontwikkelingen zijn en is bijstelling van de koers nodig, dan spelen we daar op in.

 

Vragen over Nieuwbouw aan A18/Financiën

10. Is de nieuwbouw aan de A18 op enige wijze gekoppeld aan de besluitvorming over de strategische koers?

De afgelopen tijd  is het  beeld ontstaan dat de besluitvorming over de strategische koers gekoppeld is aan de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De Raad van Bestuur hecht eraan te benadrukken dat dit niet het geval is. De nieuwbouw wordt voortgezet, met flexibiliteit voor eventuele aanpassingen in de komende decennia.

11. Klopt het dat de nieuwbouw aan de A18 een topklinisch ziekenhuis wordt?

Nee dat klopt niet. Het uitgangspunt voor de nieuwbouw aan de A18 is om op deze plek opnieuw een algemeen ziekenhuis te bouwen. Voor topklinische zorg werken wij samen met partners als Rijnstate, MST en andere topklinische ziekenhuizen.

12. Wordt het nieuwe ziekenhuis aan de A18 groter dan het huidige Slingeland Ziekenhuis?

Nee dat is niet het geval. Het ziekenhuis aan de A18 wordt kleiner gebouwd en zal minder beddencapaciteit hebben dan het huidige Slingeland Ziekenhuis. Hiermee spelen we in op ontwikkelingen in de zorg zoals ’zorg dichtbij’(videoconsulten, beeldbellen, thuismonitoring). Daarnaast verblijven mensen steeds korter in het ziekenhuis waardoor er minder bedden nodig zijn.

13. Betaalt het SKB mee aan de nieuwbouw van het SKB?

Nee, dat is niet het geval. Het uitgangspunt is dat beide ziekenhuislocaties zelfstandig rendabel zijn en blijven. Dit betekent dat opbrengsten en kosten van het SKB toegerekend worden aan het SKB. En dat opbrengsten en kosten van het Slingeland Ziekenhuis toegerekend worden aan het Slingeland Ziekenhuis. Ook de rente en afschrijving van de nieuwbouw worden toegerekend aan het Slingeland Ziekenhuis en worden dus gedekt vanuit de opbrengsten van het Slingeland Ziekenhuis. Bovenstaande blijft ook van kracht als de ziekenhuizen juridisch gefuseerd zijn.

14. Wordt er nog wel geïnvesteerd in het SKB?

Ja. In alle doorrekeningen in onze eigen meerjarenbegroting is ongewijzigd rekening gehouden met toekomstige investeringen in het SKB.

 

Vragen over Fusie

15. Waarom is de fusie tussen het SKB en het Slingeland Ziekenhuis zo belangrijk?

Het SKB en Slingeland Ziekenhuis zijn in 2017 gefuseerd om als ziekenhuisorganisatie samen sterker te staan en toekomstbestendiger te zijn. Zoals breder geldt binnen de gezondheidszorg, staan we in de (nabije) toekomst voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan personele schaarste, kostenstijgingen en het kunnen blijven voldoen aan kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn grote investeringen nodig voor zorgvernieuwingen en digitalisering. Dankzij de fusie lukt het om gezamenlijk te blijven voldoen aan de zorgvraag in een vergrijzende Achterhoek. Ook lukt het zo beter om in te spelen op beschikbaarheid en inzet van zorgpersoneel. Ten behoeve van het behoud van de kwaliteit van zorg zijn we samen beter in staat om in te spelen op kwaliteitseisen en investeringen in zorgtechnologie en innovaties die nodig zijn. Bovendien kunnen we door de fusie op beide locaties een breder aanbod van zorg leveren, zoals vaatchirurgie, en hebben we als grotere organisatie meer te bieden als werkgever.

16. Gaat het ziekenhuis in Winterswijk in de toekomst sluiten of wordt het ontmanteld?

Van sluiting of ontmanteling van het SKB is geen sprake. Iedere bewering of suggestie in die richting is ongefundeerd en onjuist.
 


Deel deze pagina: