Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Diabetescentrum

polikliniek voor patiënten met diabetes in de Achterhoek

Gepubliceerd op: 03 maart 2009
 • Secretariaat internist (0314) 32 96 59
 • Diabetesverpleegkundige (0314) 32 96 69
 • Buiten kantoortijden kunt u alleen voor spoedzaken contact opnemen via (0314) 32 92 76.
Locatie: polikliniek Endocrinologie, routenummer 32.

Diabetes mellitus is de medische naam voor suikerziekte. Het is een chronische stofwisselingziekte waarbij het lichaam moeite heeft om de hoeveelheid glucose (suiker) in het lichaam op peil te houden. De oorzaak is een tekort aan insuline of een verminderde werking van de insuline.

Zorg op maat

Diabetes is een chronische ziekte, die invloed heeft op vele aspecten van het leven. Het belangrijkste uitgangspunt bij de begeleiding die het diabetesteam biedt, is dat de adviezen moeten aansluiten bij de leefwijze en de mogelijkheden van de patiënt.  Er wordt samen met u een zorgplan opgesteld waarin uw persoonlijke doelen worden verwerkt. We streven naar zelfredzaamheid zodat u de behandeling voor uw diabetes in uw eigen leven kunt inpassen. 

Soms is het juist wenselijk dat het diabetesteam dit overneemt, eventueel samen met bijvoorbeeld de thuiszorg. Ook wat betreft de keuze van medicijnen is het van belang dit per individu in te schatten. Uiteraard volgens de landelijke richtlijnen, maar de praktijk leert dat dit niet voor iedere persoon de juiste behandeling is. Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, waardoor andere keuzes gemaakt worden. Ook kunnen mensen een afwijkend dagritme hebben, bijvoorbeeld door het werk, wat aanpassingen in de gebruikelijke behandelschema’s vraagt. Kortom: iedereen is uniek en verdient zorg op maat.

Afspraak maken

De eerste afspraak* bij het diabetesteam verloopt via uw huisarts. Deze maakt een afspraak bij de verpleegkundig specialist diabeteszorg of internist (polikliniek Endocrinologie, routenummer 32), vervolgens worden er afspraken gemaakt bij andere zorgverleners. Vervolgafspraken kunt u maken via de secretaresse van de internist tel.: (0314) 32 96 59.

Neem een actueel overzicht van uw medicijnen mee bij uw polikliniekbezoek.

Het diabetesteam

Het diabetescentrum van het Slingeland Ziekenhuis heeft een multidisciplinair team voor diabetespatiënten. Verschillende zorgverleners zijn betrokken bij uw behandeling. Dit zijn in elk geval:

 • de internist
 • de verpleegkundig specialist diabeteszorg
 • de diabetesverpleegkundige
 • de diëtist
 • de oogarts

Andere disciplines worden bij de behandeling betrokken als het nodig is. Dit zijn zorgverleners zoals de psycholoog en in het geval van de multidisciplinaire voetenpolikliniek: de podotherapeut, de vaatchirurg en de revalidatiearts.

De internisten

In eerste instantie zal de internist samen met u bepalen wat voor u de beste behandeling is van de diabetes mellitus. De internist blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling en stuurt het diabetesteam aan. Er vindt jaarlijks een uitgebreid onderzoek plaats waarbij wordt gekeken naar het ontstaan van de eventuele complicaties die uw diabetes veroorzaakt kan hebben.
De internisten die leidinggeven aan het diabetesteam zijn mevr. A.H. Mulder en mevr. M. Velema. Ook de andere internisten uit de maatschap begeleiden diabetespatiënten.

Zie: Interne Geneeskunde

De verpleegkundig specialist diabeteszorg

De verpleegkundig specialist diabeteszorg is opgeleid om taken van de internist op diabetesgebied over te nemen. Tevens heeft ze een verpleegkundige achtergrond waardoor er naast de medische aspecten ook aandacht is voor de verpleegkundige aspecten. Mev. J. Geessink is de verpleegkundige specialist diabetes die werkzaam is op de polikliniek diabetes.

Zie: Verpleegkundig specialist

De diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige (ook wel diabetesconsulent genoemd) heeft een centrale rol bij de zorgverlening aan u. Zij werkt nauw samen met alle andere behandelaars om u de beste zorg te bieden. Zij houdt verschillende spreekuren en voert controles bij u uit. Vragen kunt u ook aan haar stellen. Het telefonisch spreekuur van de diabetesverpleegkundige is op werkdagen van 08.00 tot 09.30 uur. Tel.: (0314) 32 96 69.

Zie: diabetesverpleegkundige (consulent diabetes)

De diëtist

De diëtist vertelt u welke rol voeding bij uw ziekte speelt. Zij geeft voedingsadviezen en leert u om rekening te houden met uw ziekte bij alles wat u eet.

Zie: Diëtetiek

De oogarts

De oogarts controleert alle diabetespatiënten op afwijkingen van het netvlies. Afhankelijk van de eventuele afwijking bepaalt de oogarts hoe vaak u op controle moet komen. Er is tevens een folder over het diabetes-fotospreekuur.

Zie: Oogheelkunde

De voetenpoli

Op deze polikliniek worden mensen met diabetes behandeld, die wonden aan de voeten hebben, of een hoog risico hebben op het ontwikkelen van deze wonden. De polikliniek wordt geleid door de vaatchirug, in nauwe samenwerking met een verpleegkundig specialist, een podotherapeut, een revalidatiearts, een orthopedisch schoenmaker, een gipsmeester en de internist. Mensen met een wond kunnen, indien nodig, dezelfde dag worden gezien door een van de medewerkers van het team. Ook mensen die voor de behandeling van de diabetes worden begeleid door de huisarts, kunnen bij problemen door de huisarts naar dit team worden verwezen.

Zie: Diabetische voetenpolikliniek (Kenniscentrum Vaatchirurgie)

De psycholoog

Diabetes is een ziekte die levenslang en 24 uur per dag aanwezig is. Hierdoor kan het invloed hebben op allerlei aspecten van het leven, zoals werk, opleiding, relaties, gezin etc. Ook kan het mensen onzeker of angstig maken, bijvoorbeeld voor complicaties of een hypo. Het is niet altijd even gemakkelijk om hiermee om te gaan. Soms kan het nuttig zijn begeleiding te krijgen van een psycholoog. Aan het diabetesteam zijn twee psychologen verbonden die ervaring hebben met de specifieke problematiek rondom diabetes.

Zie: Psychologie

Andere taken van het diabetesteam

Advies aan huisartspraktijken

Door een betere opleiding van de medewerkers in de huisartsenpraktijk, kunnen veel mensen met type 2 diabetes in de huisartsenpraktijk worden behandeld, ook als zij insuline gebruiken. Het diabetesteam kan op verzoek van de huisarts meekijken in de gegevens van de patiënt en op basis hiervan een advies geven over de aanpassing van de behandeling. Het is dus niet altijd noodzakelijk dat een patiënt verwezen wordt naar het diabetesteam.

Deelname aan onderzoek

Om nieuwe behandelingen te ontwikkelen, is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar nieuwe medicijnen en de effecten van nieuwe behandelingen. Het diabetesteam werkt daarom mee aan onderzoeken uit bijvoorbeeld het Radboudumc in Nijmegen en een studie naar de effecten van het gebruik van de continue glucosemeter. Wij kunnen u vragen om uw medewerking aan een onderzoek te verlenen, of toestemming om uw gegevens te gebruiken in een onderzoek. Uiteraard bent u niet verplicht hieraan mee te werken. Ook als u heeft toegezegd, kunt u zich te allen tijde terugtrekken uit het onderzoek. Uw keuzes zullen geen enkele invloed hebben op de wijze waarop u wordt behandeld.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Eenmaal per jaar jaar wordt er in samenwerking met de regionale afdeling van de Diabetes Vereniging Nederland een voorlichtingsbijeenkomst over diabetes georganiseerd. Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor mensen die niet in het Slingeland Ziekenhuis worden behandeld. Op verzoek geven leden van het diabetesteam enkele malen per jaar voorlichting aan andere instanties.

Opleiding

Medewerkers van het diabetesteam werken mee aan de opleiding van andere medewerkers in de gezondheidszorg, zoals nascholingscursussen op het gebied van diabetes voor huisartsen en medewerkers uit de huisartsenpraktijk en bijscholing voor verpleegkundigen uit het ziekenhuis.

Kinderen en diabetes

Het kinderdiabetesteam van het Slingeland Ziekenhuis verleent specifieke zorg aan kinderen met diabetes. Rond het 18e levensjaar bepaalt de kinderarts in overleg met de patiënt en de internist wanneer het tijd is om de overstap te maken naar het diabetescentrum voor volwassenen. Een van de diabetesverpleegkundigen begeleidt de overgang van het ene naar het andere team, zodat de voortgang van de behandeling goed geregeld is.
Zie: Kinderdiabetesteam en polikliniek voor Kinderen met diabetes via Kenniscentrum Kindergeneeskunde

Contact

 • Voor een eerste afspraak op de polikliniek of voor vervolgafspraken bij de internist of diabetesverpleegkundige kunt u contact opnemen met de secretaresse van de internist op tel. (0314) 32 96 59.
 • De diabetesverpleegkundige heeft een telefonisch spreekuur voor haar patiënten op werkdagen van 08.00 tot 09.30 uur.
 • Ook is er dagelijks een apart spreekuur voor medewerkens van de thuiszorg. Tel.: (0314) 32 96 69.
 • Spoed: buiten kantoortijden kunt u alleen voor spoedzaken contact opnemen via (0314) 32 92 76.

Meer informatie en patiëntenverenigingen

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2023

Direct naar

hoofdingang-small.jpg
Slingeland Ziekenhuis zoekt nieuw lid Raad van Bestuur