Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Klinische Geriatrie

Gepubliceerd op: 15 januari 2008

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie richt zich op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het dan om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De geriater werkt in een multidisciplinair team.

Herstel en behoud van zelfredzaamheid 

In de benaderingswijze van de patiënt wordt rekening gehouden met kwetsbaarheid en belastbaarheid. De nadruk ligt op herstel of behoud van zelfredzaamheid. Kwaliteit van leven staat centraal.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • snelle achteruitgang in het dagelijks functioneren, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak  (onrust, incontinentie);
 • mobiliteitsproblemen en vallen;
 • geheugenproblematiek;
 • plotselinge verwardheid (delier);
 • somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek;
 • sterke verslechtering van al bekende problemen en een (dreigende) ontsporing in de thuissituatie;
 • preoperatief onderzoek en beoordeling van de belastbaarheid;
 • polyfarmacie, beoordeling van het medicijngebruik en aanpassing hiervan, zodat er zo weinig mogelijk bijwerkingen ontstaan;
 • het coördineren van het aantal ziekenhuisbezoeken bij andere specialisten en dit zonodig beperken.

Het bezoek aan de geriater is bedoeld om in zo kort mogelijke tijd een diagnose te stellen waarbij de lichamelijke, geestelijke en sociale toestand en functies van de patiënt in onderlinge samenhang worden bekeken. 

De klinisch geriater

Klinisch geriaters zijn medisch specialisten die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van ouderen. De geriater werkt in een multidisciplinair team, met onder andere een gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog en zo nodig ook een diëtist en ergotherapeut.

Aandachtsgebieden zijn: geheugenstoornissen (ook op jonge leeftijd), vallen, geriatrische traumatologie, (niet motore verschijnselen bij) ziekte van Parkinson, palliatieve zorg, psychiatrie, SCEN.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is opgeleid om naast verpleegkundige taken ook medische taken uit te voeren. De verpleegkundig specialist brengt de klachten in kaart, voert lichamelijk onderzoeken uit, kan de diagnose stellen, stelt een behandelplan op en regelt waar nodig vervolgonderzoek. Patiënten krijgen informatie over de behandeling en kunnen vragen stellen. De verpleegkundig specialist heeft daar waar nodig overleg met een geriater.  

Specialist ouderengeneeskunde i.o.

Patiënten worden soms ook door een specialist ouderengeneeskunde in opleiding gezien.

Poliklinieken

Afhankelijk van de klachten waarmee u verwezen wordt, de complexiteit en de belastbaarheid, krijgt u een afspraak op:

Locatie

Voor alle afspraken kunt u zich melden bij de secretaresse van de polikliniek Geriatrie, route 116.

Afspraak

Wanneer u een afspraak wilt maken kan dat persoonlijk aan de balie van de polikliniek geriatrie of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 94 04. Dit geldt ook voor het maken van eventuele vervolgafspraken.

Meenemen

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek vragen wij u de volgende zaken mee te nemen:

 • De verwijsbrief van uw huisarts als u deze heeft gekregen (deze wordt meestal door uw huisarts al digitaal verstuurd naar de poli);
 • Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
 • Ingevulde formulieren, als de polikliniek u deze vooraf heeft toegestuurd. 
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek. Wilt u ook een overzicht meebrengen van de middelen die u zelf heeft gekocht en niet op recept door een arts zijn voorgeschreven, zoals pijnstillers, vitaminetabletten en homeopathische middelen.
 • Uw (lees)bril, gehoorapparaat en uw loophulpmiddel (zoals rollator of stok).

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen.

MRSA
Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

 

Onderzoeken en behandelingen 

Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, zal nader onderzoek plaatsvinden. Daarbij kan het gaan om de volgende onderzoeken:

Bekijk ook de folders van het specialisme geriatrie over onderzoeken en behandelingen. 

Samenwerking met andere specialismen 

De klinisch geriater kan betrokken worden bij de behandeling van kwetsbare ouderen die door andere specialisten in het ziekenhuis opgenomen zijn (medebehandeling). Bij de patiënten die opgenomen worden met een gebroken heup geldt dit altijd. En soms neemt de klinisch geriater de behandeling tijdens opname over (overname hoofdbehandelaarschap).

Het geriatrieteam, dat betrokken is bij de medebehandeling van oudere patienten in het ziekenhuis, bestaat behalve de klinisch geriater ook uit verpleegkundig consulenten Geriatrie. Soms wordt ook het vrijwilligersteam ingeschakeld. 
De geriaters werken nauw samen met de neurologen voor patiënten met de ziekte van Parkinson, een complex ziektebeeld, waarbij zich allerlei symptomen kunnen voordoen. Een van de geriaters is betrokken bij het Palliatief Team van het Slingeland Ziekenhuis.

Samenwerking buiten het Slingeland Ziekenhuis

Netwerkvorming (ketenzorg) bevordert de continuïteit van zorg en is van belang voor kwetsbare ouderen. De vakgroep Klinische Geriatrie speelt hierin een rol en werkt mee aan de verdere ontwikkeling van het geriatrisch netwerk in de regio. De geriaters zijn actief betrokken bij het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek, die deelnemen in de werkgroep Ouderen en Alcohol in samenwerking met Iriszorg. 
Regelmatig vindt overleg en afstemming plaats met de specialisten ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisartsen genoemd) van Sensire en Azora. Voor de psychiatrische zorg voor kwetsbare ouderen wordt zo nodig overlegd met de Ouderenzorg van GGNet.

Kwaliteit van zorg

 Het uitgebreide onderzoek dat de eerste keer als een patiënt naar de polikliniek geriatrie komt gedaan wordt, heet “Comprehensive Geriatric Assessment”. De inhoud hiervan staat in de Richtlijn Comprehensive Geriatric Assessment, deze richtlijn is gemaakt door de wetenschappelijke vereniging van geriaters: Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). In deze richtlijn staat hoe klinisch geriaters in het ziekenhuis hun werk moeten doen om zorg van goede kwaliteit te kunnen geven.
Op de polikliniek Geriatrie wordt gewerkt volgens de actuele richtlijnen. Samen met patiënt en mantelzorger wordt gekeken in hoeverre deze toegepast moeten worden voor deze patiënt in deze situatie. Er wordt een plan op maat gemaakt. Dit gebeurt in overleg met patiënt en mantelzorger: Samen Beslissen.

Meer informatie

Laatst bijgewerkt op: 26 november 2021

Direct naar

zomer-in-het-ziekenhuis-2.png
Zomer in het ziekenhuis